חות יאיר/נב

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן נבעריכה

אחר כל הנ"ל כתבתי לק"ק ורנקפורט לאחד המיוחד שבק"ק שיודיעני איך המנהג שם וזאת השיבני. ה"ה הרב המופלג והמופלג בתורה ובחכמה פרנס ומנהיג כמהור"ר חיים נר"ו מה נמלצו לחכי פקודותיו הערבות והיו בפי לשד השמן ועתה באתי לקצר כדרכי רק להשיב על ראשון וכו' והנה בדבר הקנינים הנעשים בעת החתונה. הן בין הזוגות עצמם וכן בין אבי החתן ואבי הכלה מה שמוטל עליהם לקיים או לשלם אחר החתונה כולם וחד נעשים בצל החופה אחר הקידושין דהיינו תכף אחר קריאת הכתובה. רק בקנין סלוק כשמסלק הבעל מנכסי אשתו עושה החתן ק"ס תכף אחר ברכה הראשונה ברכת האירוסין וקודם הקדושין וכן כותבים בזה הלשון בשטר סילוק. איך אמת הוא לאחר שארסתי מרת פלונית הנ"ל וקודם שהכנסתי אותה לחופה סלקתי את עצמי ויורשי אחרי בסילוק גמור מנכסי ארוסתי מרת פלונית וכו' הן כסף וזהב וכו' ראוי ומוחזק וכו' ואין מזכירי' השתי תיבות קודם החופה רק שזה הלשון לאחר שארסתי וקודם שהכנסתי כנז'. גם כותבים בפירוש שמסלק את עצמו ויורשיו מכל מה שלא הכניסה לו הן ראוי ומוחזק כנ"ל ומפירותיהן ומפירי פירותיהן מעתה ועד עולם ואין מזכירין תיבת ירושה רק השתי תיבות ראוי ומוחזק. ובזה ידושן עצמותיו. וישכון בטח ושאנן בארמנותיו כנפשו החשובה וכנפש אוהבו הנאמן בבריתו ומקיים אמרותיו. ומחמד למעשה אצבעותיו. הקטן פלוני: