חות יאיר/לה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן להעריכה

אבי כל חוזה. מחזה שדי יחזה. מזה בן מזה ה"ה האלוף המופלא. עושה פלא. בקופא דמחטא מעייל פילא נ"י ע"ה פ"ה אב"ד ור"מ כמוהר"ר חיים נר"ו ואלשוי"ר ר"ד י"א.

ג"י הנקיי' קבלתי. והנה כל מגמותי והוכחתי בדברי הראשונים סבו להעלות דאזלינן בתר אומדנא ולא נאמר כיון שצריכין עדים שנפל בו המום מעצמו כדאיתא סי' שי"ד אין לילך בתר אומדנא כמו גבי גמל האוחר בין הגמלי' דהובא דינם בח"מ סי' ת"ח. וכן בגמ' דסנהדרין ההוא שעמד אצל הכרוג ודם מטפטף והרוג מפרפר וכל כיוצא בזה אע"פ דמוכחא בודאי שנעשה ע"י אעפ"כ אין הולכין אחריו משא"כ כאן. ולחששא של כת"ר דבה"ב הניחו בכוונה בידו להטיל בו מום חששה רחוקה היא זו דמה לו להערמה זו שאין לו להועיל. והיה יכול למוכרו בדבר מועט לפטרו מהבכורה והגיע לו לתועלת וכ"מ אמרינן לא שביק אינש התירא ואכל איסורא וכבי"ד סי' קס"ט סכ"ה לענין רבית ונאמן אדם לומר פרוסבול היה לי ואבד.

ובכמה דוכתי (לאו כ"ע דינא גמירי ואפשר שידע שדקדוקי המכירה רבים) ואפי' בספק בכור שהוא שלו אין חושדין אותו מכ"ש כאן. גם הוצרכתי להעלות שלא כיון להתירו וזה נקיטנ' לכללא דאם לא כיוון להתירו אין חשש לחסור כמו שאיתא בדין המשרתת שנותן טעם שבוודא כיוונה להתירא וכו' וזהו החילוק שבינו לקסדור ומינה דדוקא צריך כיוון להתיר' וזה נקרא לדעת. ועוד דדין המשרתת וקסדור וכול' דינא מיירי ברשות כהן. ובדבר הקושי' על סי' ש"ה שהזכיר כ"ת לא עיינתי עדיין אחריו כיון שאין לי כאן לא ב"י ולא ט"ז. בהא נחיתא ובהא סליקא. ומן קדישא עתיקא. יתגלפון נורא דזיקא. פניו להבריקא. כ"ד ד"ש וטובתו כל הימים הק' אברהם העס פה ק"ק לימבורג: