חות יאיר/לב

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן לבעריכה

בר"פ המדיר בתוס' בד"ה ה"נ כיון דמשועבד לה וכו' נתקשו קצת לומדים ומלמדים במ"ש התוס' וז"ל וי"ל דא"כ אפי' שמואל דאמר לקמן וכו' מה לשון אפילו גם הרב הגדול רש"ל הרגיש בו בספרו ח"ש וז"ל נמחק אפילו ונ"ב בספרים אחרים אינו וכן נראה עיקר דלרב ל"ק מידי דהא מיד כשהתנה נאסרה בתשמיש המטה בסתם ודו"ק עכ"ל ולע"ד אין לשבש הספרים ולמחוק דבר כלל אדרבא נל"ע מאד מה ראו על ככה לומר דלרב דנאסרה בתשמיש מיד כשהתנה דעד כאן לא ס"ל לרב כך רק בשהדירה מלהנות סתם ריש דף ע"א דס"ל דלעולם משמע ושמא ימצא פתח לא חייש רב ולכך ס"ל יוציא מיד מש"כ בשאמר יאסר תשמישך עלי אם אזונך סתם אחר שלא אמר מעכשיו לא נאסרה מתשמיש עד אחר שיזונה וא"כ יעמיד פרנס וישמש.

וגם זולת זה שכתבנו אפילו אם שבקינן להו טעותייהו דלרב בסתם הי' אסור בתשמיש תיכף מ"מ הרי רב מפרש משנתינו דווקא במפרש ומ"ש במשנה עד שלושים יום ר"ל אם זה המדיר פי' הדרתו על זמן קצר עד שלשים יום יעמיד פרנס יתר מכאן ר"ל אם האריך זמן יתר על ל' יום יוציא וכו' וא"כ קשה גם לרב דלוקי מתני' דתלנהו למזונתי' בתשמיש המטה וה"ק עד שלשים יום ר"ל אם אמר יאסר תשמישך עלי אם אזונך ל' יום יעמיד פרנס וכו'.

ולכן נ"ל דאה"נ דלתרווייהו קשה קושיות התוס' רק דלפי מה שתרצו התוס' לדקדק דלא יתכן שפיר יוציא ויתן כתובה לרב פשיטא דל"ק מידי דאחר דלרב משנתינו מתפרשת עד ל' יום ר"ל אם כך ביאר המדיר דבריו שקבע זמן ל' יום או פחות יעמיד פרנס יתר מכאן יוציא וכו' דהא ליתא אם אמר יאסר תשמישך עלי אם אזונך דאפילו אמר אם אזונך ארבעים יום איך פסיק ותני יוציא והרי ודאי יש תקנה שיעמיד פרנס לזונה ל' יום ותשתרי בל' יום אלו בתשמיש וי' ימים שאח"כ יזונה הוא ותתסר בשתמיש לב"ש דס"ל ב' שבתות וה"ה בכה"ג לב"ה שבת א' וא"כ פשיטא דא"א לאוקמה למתניתין כך ול"ק מידי ואפי' לשמואל דלדידי' מיתוקם משנתינו בסתם רק דמ"מ יעמיד פרנס ל' יום שמא ימצא פתח ולכאורה אחר שלא מצא פתח זה ל' יום מעתה אין לקוה והוא לא קבע זמן לנדרו מ"מ ס"ל להתוס' דלא ה"ל למימר בפשיטות יתר מכאן יוציא וכו' רק תהנה ותאסר לב"ה וכו' דאחר דאין אנו עוברין גבול שגבלו חז"ל לטובת האשה למה נאמר בפשיטות יוציא אולי ימצא פתח בשבת או שבתות שאחר ל' יום. וכל זה פשוט והאריכות אך למותר רק מפני קצת המעיינים סרו מן הדרך ותלו שלטיהם באלף המגן רש"ל ז"ל הארכתי קצת והראתי דברים אלו לגדולי הלומדים ואמרו ישר:

יאיר חיים בכרך.