חות יאיר/כח

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן כחעריכה

שאלת מחותני ותשובתי בגמ' דיומא נאבדו ממני. וזאת תשובתו אלי על תשובתי אליו ובזאת גם בתשובתי עליה תבחן היטיב הדק במאי פסקינן:

ומה עז מארי ומתוק מדבש ונופת צופים. דבריו דברי חריפים וכו' ה"ה אהו' מכירי ומיודעי הרב הגדול דורש ג' מאו' הלכו' במגדל. כבוד מוהר"ר חיים יצ"ו וכאל"ש:

מי אנכי חמוק ירך שפל ברך להעיר את הדרך אניה בלב ים אשר צי אדיר לא יעבור שם טמא וערל שפתים שפתי צדיק היודעים לרצות ולפייס סבר אידי המה יגישו אף ידברו ואני לא ידעתי לזרות ולהבר התבן מתוך הבר אך להיות נפשי רעבה דברי מ"ר מתוק כמים קרים על נפש עיפה. אמרתי אנסה את ידי בעט סופר מהיר במלאכתי מלאכת שמים להשיב על דבריו שנמלצו לחכי ויהי' בפי' בדבש למתוק. ואשר הרגזתני לסתור בניני. הנה אחר העיון והשקידה הטיב הדק בעד אני ולא אדע על מה סובי' דברי מכ"ת כי כפי עיון הדק יסד יסודו על הקוטב אשר לא כן עלתה על רוחי לפני.

והנה רוח אחרת עמי. כי יסוד קושיתי הוא מסובב [אותו שו"ת נאבד ממני ומ"מ מתשובתו פה יובן היטיב] כפי סברת התלמוד באמרו [יומא פ"ה דנ"ו ע"ב] האי חיור והאי סומק. תו לא אשכחן שיתערב בכוס דם פר בדם שעיר דהא בקל ניכר ההפרש בין מיני מראות דמים אם שניהם מונחים לפנינו ואפילו לענין דם נידה שהיא מדאורייתא ובכרת סמכינן השתא לפי דעת הרא"ש בסי' קפ"ז אף שאין אנו בקיאין במראות אעפי"כ אם שניהם מונחים יוכל אדם הבקי קצת לידע ההפרש ולא כדעת הרמב"ן שמחולק עם הרא"ש שם. וא"כ אחרי כל זה נסתרים דברי מכ"ת אשר תלה דבריו לפי האמת של סוגיא אדרבא האמת מחזק הקושי' כי לפי האמת אי לא חיישינן משום חולשא דכ"ג סמכינן על בדיקותינו וחקירותינו: