חות יאיר/יב

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן יבעריכה

ובדבר מה שבקש מכ"ת ממני גם תמול גם היום להודיעו איזה דבר חידוש תורני כבר השבתיו הלואי שיהיה אצלי ואמסור לידו כמה מאות קונטרסים תורניים בש"ס ופוסקים שיעבור עליהם במיטב עיונו וע"פ יהיה כל ריב וכל נגע כי בלי ספק שגיתי בקצתן וכל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. ומה אשלח למר כמר מדלי האמנם אחר שזכרתי גמ' דריש נזיר דף ג' ע"ב בקושיות הש"ס מושבע ועומד מהר סיני הוא ויש להקשות לכאורה (סוף התשובה שאחר זו כתבתי דלא קשה מידי דר"ש לית ליה כולל עיין שבועות דכ"ד ע"א) דגם זולת קושיות ר"ת על רש"י קשה עוד דלדעת רש"י דמ"ש מושבע ועומד מהר סיני הוא ר"ל בניחותא פי' ולמה יאסור בו בנזירתו. וקשה והלא ק"ל דשבועה חלה על מצוה בכולל באומר שבועה שלא אוכל מצה ושלא אשב בצל מינו דחייל על מצה וצל כל השנה ה"נ נזיר דאסר עלי' יין דרשות. וגם לפי' ר"ת קשה שפי' דמקשה בתמיה וכי מושבע ועומד הוא ולמה לי קרא משמע הא אם היה מושבע ועומד איצטרך קרא לאסור והרי בלה"נ לא איצטרך קרא לאסור ע"י כולל וכמ"ש:

יאיר חיים בכרך: