חוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי)

חוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), התשנ״ח–1998


לפי סעיף 97 לחוק שירות אזרחי, התשע״ז–2017, חוק זה בטל ביום 1.4.2018.


הגדרות [תיקון: תשנ״ט]
בחוק זה –
”מתנדב בשירות לאומי“ – מי שמשרת בהתנדבות בשירות לאומי כאמור בפסקה 3(ב) להגדרה ילד שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), אף אם שירת תקופה פחותה מ־12 חודשים;
”מתנדב בשנת שירות“ – מי שמשרת בהתנדבות בשנת שירות כאמור בפסקה (4) להגדרה ילד שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי;
”גוף מוכר“ – גוף שהשר אישר אותו לעסוק בטיפול ובהפניה של מתנדבים בשירות לאומי;
”השר“ – שר העבודה והרווחה.
תנאי שירות
(א)
מתנדב בשירות לאומי זכאי, במשך זמן שירותו, נוסף על תנאי השירות החלים עליו, גם לתנאי השירות כמפורט להלן:
(1)
דמי כלכלה;
(2)
דיור.
(ב)
דמי הכלכלה והדיור יינתנו למתנדב בשירות לאומי על ידי הגוף המוכר שהפנה אותו לשירות הלאומי.
פטור מדמי נסיעה [תיקון: תשנ״ט]
(א)
מתנדב בשירות לאומי ומתנדב בשנת שירות זכאים להנחה או לפטור מדמי נסיעה באוטובוסים וברכבות של התחבורה הציבורית, בקווי שירות כפי שקבע שר התחבורה לגבי חיילות או חיילים, לפי הענין (להלן – תחבורה ציבורית).
(ב)
שר האוצר יתקשר בהסכמים עם הגופים המפעילים את התחבורה הציבורית למימון הפטור או ההנחה מדמי נסיעה הניתנים לפי סעיף זה.
כללים ושיעורים
השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יקבע כללים ומבחנים למתן דמי כלכלה ודיור לפי סעיף 2, ואת שיעורם.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשנ״ט]
(א)
השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה, למעט הוראות סעיף 3, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
(ב)
שר האוצר ושר התחבורה ממונים ממונה על ביצוע הוראות סעיף 3, והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.


נתקבל בכנסת ביום כ״ו בתמוז התשנ״ח (20 ביולי 1998).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • אליהו ישי
  שר העבודה והרווחה
 • שאול יהלום
  שר התחבורה
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • דן תיכון
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.