פתיחת התפריט הראשי

חוק שירות הציבור (הצהרת הון)

חוק שירות הציבור (הצהרת הון) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק שירות הציבור (הצהרת הון), התשע״ז–2016


1.
הגדרות
בחוק זה –
”בעל תפקיד בכיר“ – בעל תפקיד המנוי בטור א׳ בתוספת הראשונה;
”הצהרת הון“ – דין וחשבון מפורט שהוגש לפי סעיף 2;
”ועדת החוקה“ – ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;
”חוק שירות המדינה (מינויים)“ – חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט–1959;
”מפקח“ – גורם המנוי בטור ב׳ בתוספת הראשונה לצד בעל תפקיד בכיר;
”השר“ – שר המשפטים.
2.
הגשת הצהרת הון
(א)
בעל תפקיד בכיר יגיש למפקח הצהרת הון על הנכסים והחובות שלו ושל בן זוגו החי עמו וילדיו הסמוכים על שולחנו.
(ב)
הצהרת ההון תהיה ערוכה לפי הטופס שבתוספת השנייה.
3.
מועדים להגשת הצהרת הון [תיקון: תשע״ז]
(א)
בעל תפקיד בכיר יגיש למפקח הצהרת הון כמפורט להלן:
(1)
בתוך 90 ימים מיום שהתמנה לתפקיד;
(2)
בתום כל שש שנים ממועד הגשת הצהרת הון קודמת; ואולם בעל תפקיד בכיר רשאי להגיש עדכון להצהרתו אם חל שינוי בתוכנה, גם אם טרם חלפו שש שנים כאמור;
(3)
בתוך 90 ימים מתום כהונתו בתפקיד, אלא אם כן עבר לתפקיד אחר שבו חלה עליו חובה להגיש הצהרת הון לפי חוק זה, חוק שירות המדינה (מינויים), או אחד מחוקי נושאי משרה שיפוטית.
(ב)
הצהרת ההון תהיה מעודכנת למועד המינוי, לתום שש שנים מהגשת ההצהרה הקודמת או למועד תום הכהונה בתפקיד, לפי העניין, אלא אם כן נקבע אחרת בטופס שבתוספת השנייה, ואם לא ניתן לעשות כן – בסמוך ככל האפשר לאותו מועד.
(ג)
(1)
על אף האמור בסעיף קטן (א)(1) ו־(2), בעל תפקיד בכיר רשאי להגיש עותק של הצהרה קודמת שהגיש, ואולם אין באמור כדי לפטור בעל תפקיד בכיר מהגשת הצהרה לפי סעיף קטן (א)(2) אלא לתקופה של שש שנים מהמועד שבו הוגשה ההצהרה הקודמת.
(2)
הגיש בעל תפקיד בכיר עותק של הצהרה כאמור בפסקה (2) להגדרה ”הצהרה קודמת“, יצרף הצהרה שלו ולפיה לא חל שינוי משמעותי בתוכן ההצהרה הקודמת.
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (א), מפקח רשאי להאריך את המועד להגשת הצהרת הון לתקופה שלא תעלה על 90 ימים, אם סבר כי נסיבות העניין מצדיקות זאת; ואולם אם בעל התפקיד הבכיר אמור לסיים את תפקידו ולהגיש הצהרת הון לפי סעיף קטן (א)(3) בתוך שנה – רשאי מפקח להאריך את המועד להגשת הצהרת ההון לפי סעיף קטן (א)(2) עד למועד הצפוי להגשת הצהרת הון לפי סעיף קטן (א)(3).
(ה)
בסעיף זה –
”הצהרה קודמת“ – הצהרה כמפורט להלן שהוגשה בשש השנים שקדמו למועד שבו התקיימו נסיבות שבשלהן בעל תפקיד נדרש להגיש הצהרת הון כאמור בסעיף קטן (א):
(1)
הצהרת הון לפי חוק זה, לפי חוק שירות המדינה (מינויים), או לפי אחד מחוקי נושאי משרה שיפוטית;
(2)
הצהרה לרשות המסים בישראל לפי סעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה;
”שינוי משמעותי“ – גידול של יותר ממיליון שקלים חדשים מסך ההון הכולל שעליו הצהיר בעל תפקיד בכיר בהצהרת ההון הקודמת; הסכום האמור יתעדכן ב־1 בינואר של כל שנה (בסעיף זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום העדכון של השנה הקודמת ויעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; השר יפרסם ברשומות הודעה על הסכום המעודכן.
4.
הודעה על חובת הגשת הצהרת הון
האגף האחראי על משאבי אנוש בגוף שבו מכהן בעל התפקיד הבכיר או גורם אחר שהשר, באישור ועדת החוקה, הסמיכו לכך, יודיע לבעל התפקיד הבכיר על חובתו להגיש הצהרת הון עם קבלתו לתפקיד וכן, לכל המאוחר, 60 ימים לפני המועד שבו עליו להגיש הצהרת הון.
5.
תפקידי המפקח וסמכויותיו
(א)
מפקח ינהל רישום בדבר הצהרות ההון שיש חובה להגישן ושהוגשו לפי חוק זה, ישמור אותן בנפרד מכל מידע אחר באופן שיש בו כדי להגן עליהן מפני חדירה או מפני כניסה למקום שמירתן בלא הרשאה, ויבער אותן כפי שיקבע השר.
(ב)
הפר בעל תפקיד בכיר את חובתו לפי סעיף 2, ידווח על כך המפקח לגורם הנוגע בדבר לפי החוקים המנויים בסעיף 8, כדי שישקול אם לפעול בהתאם לדין המשמעתי החל באותו עניין.
(ג)
לשם מילוי תפקידו ופיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה רשאי מפקח –
(1)
לעיין בהצהרות ההון שהוגשו;
(2)
לדרוש מבעל תפקיד בכיר לצרף להצהרת ההון כל מסמך הנדרש לשם מילוי הצהרת ההון; בפסקה זו, ”מסמך“ – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995;
(3)
לערוך בדיקות מדגמיות בדבר השלמת הפרטים והמסמכים הנדרשים בהצהרות ההון שהוגשו לפי חוק זה ועמידתן בהוראות החוק.
6.
הוראות לעניין רשויות מקומיות
על אף האמור בסעיף 5, לעניין עובד הרשות המקומית המנוי בתוספת הראשונה
(1)
ראש הרשות המקומית יעביר למפקח רשימה של שמות בעלי התפקידים הבכירים באותה רשות מקומית שעליהם להגיש הצהרת הון, מועד תחילת כהונתם והמועד הצפוי לסיום כהונתם;
(2)
המפקח יעדכן את ראש הרשות המקומית הנוגע בדבר על הגשת הצהרות הון של המנויים ברשימה כאמור בפסקה (1);
(3)
ראש הרשות המקומית יבחן מעת לעת, בהתאם לעדכון שהעביר לו המפקח כאמור בפסקה (2), מיהם בעלי התפקידים הבכירים שהפרו את חובתם להגיש הצהרת הון לפי חוק זה, וישקול לפעול בהתאם לדין המשמעתי החל על בעל התפקיד הבכיר.
7.
שמירת סודיות
(א)
מפקח ישמור בסוד את הצהרות ההון, לא יגלה כל פרט מהן ולא יעשה בהן כל שימוש אלא בהסכמתו או לפי בקשתו של בעל התפקיד הבכיר ובהסכמת מי שהמידע הוא עליו.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
בית המשפט רשאי להורות על גילוי פרטים מתוך הצהרת הון אם התעורר חשד לעבירה פלילית, ולאחר ששקל את מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בגילוי המידע;
(2)
אב בית דין למשמעת הנוגע בדבר כמפורט בסעיף 8 רשאי להורות על גילוי פרטים מתוך הצהרת הון בהליך משמעתי לפי הסעיף האמור ולצורך אותו הליך.
8.
דין משמעתי [תיקון: תשע״ז]
בעל תפקיד בכיר המנוי להלן, המפר את חובתו להגיש הצהרת הון לפי חוק זה, עובר עבירת משמעת, ויחול עליו הדין המשמעתי החל בעניינו כמפורט להלן:
(1)
(2)
(3)
(4)
חייל בצבא הגנה לישראל – חוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955;
(5)
9.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
10.
שינוי התוספות
(א)
השר, בהסכמת השר הנוגע בדבר ובאישור ועדת החוקה, רשאי, בצו, להוסיף בעלי תפקידים בכירים על אלה המנויים בתוספת הראשונה; בסעיף קטן זה, ”השר הנוגע בדבר“ – כל אחד מאלה, לפי העניין:
(1)
לעניין שוטר או סוהר – השר לביטחון הפנים;
(2)
לעניין חייל בצבא הגנה של ישראל – שר הביטחון;
(3)
לעניין עובד רשות מקומית – שר הפנים.
(ב)
השר, באישור ועדת החוקה, רשאי לשנות את הטופס הקבוע בתוספת השנייה.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
[תיקון: תשע״ז]
20.
21.
תחילה, תחולה והצהרת הון ראשונה
(א)
תחילתו של חוק זה ביום ה׳ בניסן התשע״ז (1 באפריל 2017) (להלן – יום התחילה), והוא יחול על בעלי תפקידים בכירים ונושאי משרה המנויים בהגדרה ”חוקי נושאי משרה שיפוטית“, המכהנים ביום התחילה ואילך.
(ב)
הצהרת הון ראשונה לפי חוק זה תוגש בתוך 90 ימים מיום התחילה, ולעניין זה יראו את מי שמכהן בתפקידו ביום התחילה כאילו מונה באותו היום.

תוספת ראשונה

(סעיף 2(א))

 טור א׳
בעל תפקיד בכיר
טור ב׳
הגורם המפקח
(1)שוטר בדרגת תת־ניצב ומעלה במשטרת ישראלהמבקר הפנימי של המשרד לביטחון הפנים, שמונה לפי חוק הביקורת הפנימית, התשנ״ב–1992
(2)סוהר בדרגת תת־גונדר ומעלה בשירות בתי הסוהרהמבקר הפנימי של המשרד לביטחון הפנים, שמונה לפי חוק הביקורת הפנימית, התשנ״ב–1992
(3)חייל בצבא הגנה לישראל שהוא אחד מאלה:
(א) קצין בדרגת אלוף ומעלה;
(ב) קצין בדרגת תת־אלוף, באחד מתפקידים אלה: ראש מטה אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה, ראש חטיבת לוגיסטיקה, ראש להק ציוד, ראש מספן ציוד, ראש המינהל האזרחי, ראש מינהלת פרויקט ”מרחב התפר“ ו”שעון חול“, ראש היחידה לפיתוח אמצעי לחימה, היועץ הכספי לראש המטה הכללי, ראש מינהלת טנק ”המרכבה“, קצין המשטרה הצבאית הראשי, הפרקליט הצבאי הראשי
המבקר הפנימי של משרד הביטחון, שמונה לפי חוק הביקורת הפנימית, התשנ״ב–1992
(4)עובד רשות מקומית שהוא אחד מאלה: המנהל הכללי, המזכיר, המהנדס, היועץ המשפטי, המבקר, הגזבר, מנהל מחלקה, עוזר לראש הרשות המקומית;
לעניין זה –
”מנהל מחלקה“ – ראש מינהל, אגף או גוף אחר ברשות מקומית שבתחומה 20,000 תושבים לפחות, והוא הגורם הבכיר המופקד על ענייני גבייה, רישוי עסקים או פיקוח על הבנייה באותה רשות מקומית;
”עוזר לראש רשות מקומית“ – כמשמעותו בסעיף 2(ב)(3) לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התש״ם–1979, או בסעיף 9(א)(9) לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל״ז–1977, לפי העניין.
שופט כהגדרתו בחוק ראש הרשות המקומית וסגניו (הצהרת הון), התשנ״ד–1994

תוספת שנייה

(סעיף 2(ב))

הצהרת הון (הושמטה)


התקבל בכנסת ביום ו׳ בחשוון התשע״ז (7 בנובמבר 2016).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • איילת שקד
  שרת המשפטים
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.