חוק ראש הרשות המקומית וסגניו (הצהרת הון)

חוק ראש הרשות המקומית וסגניו (הצהרת הון) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק ראש הרשות המקומית וסגניו (הצהרת הון), התשנ״ד–1993


הגדרות
בחוק זה –
”בן משפחה“ – בן זוג, ילד קטין או כל קרוב שפרנסתו על ראש הרשות;
”רשות מקומית“ – עיריה או מועצה מקומית;
”ראש רשות“ – ראש רשות מקומית;
”השופט“ – שופט בדימוס של בית המשפט העליון או בית המשפט המחוזי שקבע נשיא בית המשפט העליון.
הצהרה
(א)
תוך שישים ימים מיום היבחרו לראש רשות, יגיש ראש הרשות לשופט על גבי טופס שקבע השופט הצהרה שבה הפרטים הבאים:
(1)
ההון, הנכסים, הזכויות, ההתחייבויות והחובות שיש לראש הרשות ולבני משפחתו; בהצהרה יצויין ערך הנכסים בעת רכישתם;
(2)
מקורות ההכנסה של ראש הרשות ובני משפחתו וסכומי הכנסה מכל מקור נוסף.
(ב)
ראש רשות יחזור ויגיש הצהרה כאמור בסעיף קטן (א) כל אימת שחל לדעתו שינוי משמעותי בתוכן הצהרתו וכן תוך שישים ימים לאחר סיום כהונתו כראש רשות.
הצהרת סגן ראש רשות [תיקון: תשס״ד]
חובת הגשת הצהרה לפי הוראות סעיף 2, תחול גם על סגן ראש רשות, הכל כאמור באותו סעיף, בשינויים המחויבים לפי הענין.
סודיות [תיקון: תשס״ד]
השופט ישמור על סודיות הצהרות שנמסרו לו לפי סעיף 2 או לפי סעיף 2א ולא יגלה כל פרט מהן, אלא בהסכמתו של ראש הרשות או סגן ראש הרשות המצהיר, או על פי דרישה של היועץ המשפטי לממשלה או של בית משפט.
סיוע מינהלי
שר הפנים בהתייעצות עם השופט, יעמיד לרשות השופט את כל הסיוע המינהלי הדרוש לו לצורך ביצוע חוק זה.
הוראת מעבר
מי שמכהן ביום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה) כראש רשות, יגיש את ההצהרה האמורה בסעיף 2(א) תוך שישה חודשים מיום התחילה.


נתקבל בכנסת ביום ט״ו בכסלו התשנ״ד (30 בנובמבר 1993).
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • יצחק רבין
  שר הפנים
 • עזר וייצמן
  נשיא המדינה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.