חוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך

חוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך, התשס״ה–2005


שילוב סטודנטים במערכת החינוך
(א)
השר, בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע תכנית לשילוב סטודנטים בפעילות חינוכית במוסדות חינוך מוכרים, בהתנדבות.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות סעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, מוסד להשכלה גבוהה רשאי לקבוע כי בתכנית הלימודים לתואר אקדמי יוקצו לסטודנט, במסגרת מכסת קורסי הבחירה, מספר שעות שנתיות, כפי שיקבע המוסד, לפעילות חינוכית לפי התכנית.
(ג)
בסעיף זה –
”חוק המועצה להשכלה גבוהה“ – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
”מוסד להשכלה גבוהה“ – מוסד שהוא אחד מאלה:
(1)
מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(2)
מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(3)
מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
”מוסד חינוך מוכר“ – כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949;
”סטודנט“ – תלמיד במוסד להשכלה גבוהה;
”תואר אקדמי“ – תואר אקדמי ראשון או תואר אקדמי שני;
”השר“ – שר החינוך התרבות והספורט.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום י״ג בחשון התשס״ו (15 בנובמבר 2005).
אישור תכנית ראשונה
תכנית ראשונה לפי סעיף 1 תובא לאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, לא יאוחר מיום כ״ט בתשרי התשס״ו (1 בנובמבר 2005).


התקבל בכנסת ביום ז׳ בסיון התשס״ה (14 ביוני 2005).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • לימור לבנת
  שרת החינוך התרבות והספורט
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.