חוק קרן חינוך ארצות הברית-ישראל

חוק קרן חינוך ארצות הברית-ישראל מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק קרן חינוך ארצות הברית–ישראל, התשע״ז–2017


הגדרות
(א)
בחוק זה –
”ההסכם“ – ההסכם בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה בדבר מימון תכניות מסוימות לחליפין בשדה החינוך, שנכנס לתוקפו ביום כ׳ בסיוון התשכ״ב (22 ביוני 1962), לרבות התיקונים להסכם שנכנסו לתוקפם ביום י״א באדר ב׳ התשכ״ז (23 במרס 1967) וביום ח׳ בשבט התשמ״ה (30 בינואר 1985) באמצעות חילופי איגרות בין ארצות הברית של אמריקה (להלן – ארצות הברית) לישראל;
”קרוב“, של אדם – בן זוגו, וכן ילדו וילדו של בן זוגו שהם קטינים;
”הקרן“ – קרן חינוך ארצות הברית–ישראל (USIEF).
(ב)
לכל מונח בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בפקודת מס הכנסה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
הקרן – תאגיד
הקרן היא תאגיד כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית.
ניהול הקרן
הקרן תנוהל לפי ההסכם.
פטור ממסים לקרן
(א)
רהיטים, ציוד וכל שאר המוצרים המיועדים לשימושה הרשמי של הקרן, יהיו פטורים בישראל מכל סוגי המס.
(ב)
כל הכספים והנכסים המשמשים לצורכי הקרן, וכל פעולותיה הרשמיות של הקרן במסגרת מטרותיה, לרבות קניית כלי תחבורה, יהיו פטורים ממסים כלשהם, לרבות ארנונה על נכסים המוחזקים בידי הקרן והמשמשים לצרכיה, למעט היטל או אגרה.
(ג)
הפטור כאמור בסעיף זה, ככל שהוא נוגע למס ערך מוסף על רכישות בישראל, יוענק בדרך של החזר.
פטור ממסים לאזרחי ארצות הברית ולבעלי מענק מטעמה העוסקים בפעולות חינוכיות במסגרת הקרן
(א)
אזרחי ארצות הברית המועסקים על ידי הקרן בישראל ובעלי מענק מטעם ארצות הברית העוסקים בפעולות חינוכיות במסגרת הקרן –
(1)
יהיו פטורים ממס הכנסה בישראל בשל הכנסה המתקבלת במישרין מכספי הקרן;
(2)
יהיו פטורים ממסים על רכושם האישי המיועד לשימושם, למעט היטל או אגרה, וקרוביהם הנלווים אליהם יהיו פטורים אף הם ממסים כאמור.
(ב)
בסעיף זה, ”רכוש אישי“ – למעט נכס שחלה לגביו חובת תשלום ארנונה.
תחולת חוק הביטוח הלאומי על אזרחי ארצות הברית ועל בעלי מענק מטעמה העוסקים בפעולות חינוכיות במסגרת הקרן
(א)
דין אזרחי ארצות הברית המועסקים על ידי הקרן בישראל ובעלי מענק מטעם ארצות הברית העוסקים בפעולות חינוכיות במסגרת הקרן, יהיה כדין אזרחי ארצות הברית המועסקים על ידי שגרירות ארצות הברית, בנוגע לתשלום דמי ביטוח ולזכאות לגמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי).
(ב)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכויותיהם של אזרחי ארצות הברית המועסקים על ידי הקרן בישראל, בשל תקופות שקדמו ליום תחילתו של חוק זה ששולמו בעדן דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי.
ביצוע
שר החוץ ממונה על ביצוע חוק זה.
תחילה ותחולה
תחילתו של חוק זה, למעט סעיפים 4, 5 ו־6(א), ביום כ״ג בטבת התש״ס (1 בינואר 2000); על אף האמור, הפטור מארנונה על נכסים המוחזקים בידי הקרן והמשמשים לצרכיה כאמור בסעיף 4(ב), יחול מיום כ״ג בטבת התש״ס (1 בינואר 2000) ואילך.


התקבל בכנסת ביום א׳ באב התשע״ז (24 ביולי 2017).
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה ושר החוץ
  • ראובן ריבלין
    נשיא המדינה
  • יולי יואל אדלשטיין
    יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.