חוק השימוש בתאריך העברי

חוק השימוש בתאריך העברי מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק השימוש בתאריך העברי, התשנ״ח–1998


הגדרות
בחוק זה, ”רשות ציבורית“ – המדינה ומוסדותיה, רשות מקומית, מוסד חינוך רשמי כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949, מוסד מוכר להשכלה גבוהה, תאגיד שהוקם בחוק וחברה ממשלתית.
ציון התאריך העברי
התאריך העברי יצוין בכל מכתב רשמי בשפה העברית הנשלח על ידי רשות ציבורית, ובכל הודעה רשמית לציבור בשפה העברית המתפרסמת מטעמה.
ציון התאריך הלועזי
התאריך הלועזי יצוין נוסף על התאריך העברי.
הנחיות מינהליות
רשות ציבורית תקבע הוראות בדבר השימוש בתאריך העברי בהודעות ובמסמכים רשמיים המוצאים על ידה, בהנחיות מינהליות.
תחולה
הוראות חוק זה לא יחולו על רשות מקומית שמרבית תושביה אינם יהודים, ועל מוסד חינוך רשמי ומוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בהם אינה עברית.
תחילה
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.


נתקבל בכנסת ביום ה׳ באב התשנ״ח (28 ביולי 1998).
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
  • עזר וייצמן
    נשיא המדינה
  • דן תיכון
    יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.