חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך)

חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש״ס–2000


קישור למאגר החקיקה הלאומי ס״ח תש״ס, 270; תשס״ד, 411; תשס״ח, 200; תשע״א, 801.

ק״ת, תשס״ד, 354; תשס״ה, 60.


מטרה [תיקון: תשס״ח]
חוק זה בא להבטיח את יציבותה של מערכת החינוך בישראל באופן שההקצבות למטרות חינוך ישמשו אך ורק את המטרות שלשמן הועברו ושהנכסים המשמשים מוסדות חינוך יהיו מוגנים מפני עיקול לפי הוראות חוק זה.
הגדרות [תיקון: תשע״א]
בחוק זה –
”רשות חינוך מקומית“ ו”מוסד חינוך“ – כהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949;
”הקצבות“ – כל התשלומים המועברים על ידי המדינה לרשויות חינוך מקומיות לשם מימונם של מוסדות החינוך ולשם השתתפות חלקית של משרד החינוך בעלות השכר של מנהלי יחידות הנוער בלבד;
ייעוד ההקצבות למוסדות חינוך
(א)
רשות חינוך מקומית לא תשתמש בהקצבות אלא למטרות שלשמן נועדו ההקצבות, המפורטות בתוספת.
(ב)
שר החינוך רשאי בצו, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להוסיף מטרות לתוספת.
העברת ההקצבות
העברת ההקצבות מן המדינה לרשויות החינוך המקומיות תיעשה על פי סעיפים 7 ו־8.
חשבון בנק נפרד
רשות חינוך מקומית תנהל את כספי ההקצבות למטרות חינוך בחשבון בנק נפרד, המיועד אך ורק למטרה זו (בחוק זה – החשבון).
ייחוד החשבון
החשבון לא ישמש את רשות החינוך המקומית אלא לשם קיום מטרותיו של חוק זה.
העברה לחשבונות
המדינה לא תעביר הקצבות לרשויות חינוך מקומיות, למטרות חינוך, אלא במישרין לחשבון שנפתח לפי הוראות חוק זה והמנוהל על פי הוראות חוק זה.
העברת ההקצבות
רשות חינוך מקומית שאינה פועלת על פי הוראות חוק זה רשאית המדינה שלא להעביר לה הקצבות; החליטה המדינה כאמור יועברו כספי הקצבות החינוך לחשבון כפי שיורה שר החינוך ורשאי הוא למנות אדם מטעמו לנהל את כספי הקצבות החינוך.
שימוש פסול בהקצבות
מי שעשה שימוש בהקצבה שלא לאחת המטרות המפורטות בתוספת או שהורה לאחר לעשות שימוש כאמור, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל״ז–1977.
פטור מעיקול [תיקון: תשס״ד, תשס״ח]
(א)
הכספים שבחשבון יהיו פטורים מעיקול על פי כל דין ולא יהיו ניתנים להמחאה או לשעבוד ואולם, בית דין לעבודה, על פי תביעתו של עובד רשות חינוך מקומית המועסק באחד ממוסדות החינוך שלשם קיומם הועברו ההקצבות, רשאי להטיל עיקול על כספי ההקצבות שבחשבון.
(ב)
מיטלטלין של רשות חינוך מקומית המשמשים מוסד חינוך בלבד, מצויים בתחומו ונחוצים לפעילותו התקינה כמוסד חינוך, יהיו פטורים מעיקול, אלא אם כן העיקול הוטל על ידי מי שרשות החינוך המקומית התקשרה עמו בהסכם לרכישת המיטלטלין או למימון התקשרות כאמור.
קובלנה
ארגון עובדים, אשר חבר מחבריו מועסק במוסד חינוך של רשות חינוך מקומית, רשאי להגיש קובלנה פלילית על עבירה שבוצעה לפי סעיף 9.
תחולה
חוק זה יחול על ההקצבות שיועברו בעד שנת הלימודים המתחילה ביום א׳ באלול תש״ס (1 בספטמבר 2000) ואילך (להלן – המועד הקובע).
הוראות מעבר [תיקון: תשס״ח]
(א)
הוראות סעיף 10(א) לא יחולו על עיקול שהוטל מכוחה של התקשרות שנעשתה לפני מועד פרסומו של חוק זה.
(ב)
הוראות סעיף 10(ב) לא יחולו על עיקול שהוטל מכוחה של התקשרות שנעשתה לפני מועד פרסומו של חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות למטרות חחינוך) (תיקון מס׳ 2), התשס״ח–2008.
שמירת דינים
חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין.
ביצוע ותקנות
שר החינוך ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות לביצועו.

תוספת (סעיף 3(ב))

תשלום שכר למורים ולעובדים במוסדות החינוך;
ציוד לתלמידים ולמורים במוסדות החינוך;
ציוד ותחזוקה במוסדות החינוך;
[תיקון: ק״ת תשס״ד]
הסעות תלמידים;
[תיקון: ק״ת תשס״ד]
בינוי ושיפוץ מוסדות חינוך;
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
אבטחת מוסדות חינוך;
[תיקון: תשע״א]
השתתפות חלקית של משרד החינוך בעלות השכר של מנהלי יחידות הנוער.


נתקבל בכנסת ביום א׳ באב התש״ס (2 באוגוסט 2000).
 • אהוד ברק
  ראש הממשלה
 • אהוד ברק
  ממלא מקום שר החינוך
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.