חבל נחלתו כא יט


סימן יט - שתיה לפני ערבית של מוצאי יום הכיפורים

שאלה

מי שצמא מאד האם מותר לשתות מים לפני תפילת ערבית של מוצאי יום הכיפורים ולאחר צאת הכוכבים, האם צריך להבדיל לפני ששותה?

תשובה

א. כתב הטור (או"ח סי' רצט): "אסור לאכול שום דבר או אפי' לשתות יין או שאר משקין משתחשך עד שיבדיל בין בלילה בין למחרתו ומים מותר לשתות". והמדובר במוצאי שבת רגילה ולא במוצאי יוה"כ.

ובאר הבית יוסף: "אסור לאכול שום דבר וכו'. [בפרק] ערבי פסחים (קה.) כל הטועם כלום קודם שיבדיל מיתתו באסכרה... ומה שכתב ומים מותר לשתות. פשוט שם ודלא כרב הונא דאסר לשתות מים והכי אמרינן תו התם רבנן דבי רב אשי לא קפדי אמיא וכן פסקו הפוסקים (רי"ף כא:, רמב"ם פכ"ט ה"ה, רא"ש סי' יב)".

וכן פסק השו"ע (או"ח סי' רצט ס"א): "אסור לאכול שום דבר, או אפילו לשתות יין או שאר משקין חוץ ממים, משתחשך עד שיבדיל. אבל אם היה יושב ואוכל מבעוד יום וחשכה לו, א"צ להפסיק (אפילו משתייה) (ב"י)"...

וא"כ בכל מוצאי שבת מותר לשתות מים לפני הבדלה ואף לפני תפילת ערבית.

ב. כתב הלבוש (או"ח סי' תרכד ס"ב): "ויש מקומות שאין נוהגים להבדיל בבית הכנסת, וצ"ע מאי טעמא אין מבדילין ונותנין לשתות לתנוקות, כמו שנוהגין בשאר מוצאי שבת או ימים טובים, ואפשר דמשום דלגדולים אסור לשתות עד שיבדיל כל אחד בביתו, לפיכך חיישינן לקטנים דילמא אתי למיסרך, נ"ל".

נראה מדבריו כי לגדולים אסור בכל מקרה לשתות אפילו מים לפני הבדלה על הכוס. ונראה שטעמו שכיון שביוה"כ אסור לשתות מים מדברי חכמים אין האיסור ניתר אלא על ידי הבדלה, ולא פוקע ביציאת היום בצאת הכוכבים עם תוספת שבת.

ג. כתב המגן אברהם (בהקדמתו לסי' תרכד): "יש מקומות דאין נוהגי' להבדיל בבה"כ וצ"ע דיתנו לתינוקות לשתות ואפשר משום דלגדולים אסור לשתות עד שיבדיל כל א' בביתו לפיכך חיישינן לקטנים דלמא אתי למסרך כנ"ל [לבוש] וצ"ע למה יאסר לגדולים לשתות אם מכוונים לצאת בהבדלה זו ואם אין מכוונין לצאת בה גם בכל מ"ש אסורים לשתות וא"כ מ"ט גזרינן טפי ביה"כ ועוד דהא בקידוש לכ"ע אסור לשתות ואפ"ה לא גזרינן בתינוקות ולכן אין לנהוג כן, ונ"ל דמותר ברחיצה ובכולם קודם שיבדיל".

ודבריו צריכים בירור מאי שנא רחיצה מאכילה ושתיה, ואם התיר רחיצה בצאת החג ללא הבדלה מדוע יאסר באכילה ושתיה. וצ"ל שברחיצה היה רק איסור אחד של יוה"כ, ואילו באכילה ושתיה ישנו איסור נוסף של אכילה ושתיה בצאת השבת לפני הבדלה. ויוה"כ שווה באיסוריו לשבת.

ד. באר הפרי מגדים (אשל אברהם סימן תרכד הקדמה): "יש. עיין מ"א. ועיין אליה רבה [ס"ק] א'. ומשמע לכאורה שם דאסור בכל חומרת יום הכיפורים. אבל המ"א מסיק דמותר בכל, לבד אכילה ושתיה קודם שיבדיל על הכוס. עיין סימן רצ"ט [סעיף א וי] וסימן רע"א [סעיף ד]".

וכן כתב בשולחן ערוך הרב (או"ח סי' תרכד סט"ו): "(כל הדברים האסורים ביום הכיפורים מחמת מצות עינוי כגון רחיצה וסיכה ונעילת הסנדל מותרים מיד אחר שהוסיף מעט מחול על הקודש אפילו לא הבדיל עדיין בתפלה חוץ מאכילה ושתיה שלא אסרו קודם הבדלה אלא אכילה ושתיה ועשיית מלאכה ממש כמו שנתבאר בסי' רצ"ט ע"ש)".

לפי"ז בשתיית מים מותר ללא הבדלה כמו בכל שבת, מפני שאיסור אכילה ושתיה שחייב בהבדלה אינו מצד יוה"כ אלא מצד גזרות חכמים של שבת וזה מותר בכל מוצאי שבת.

במטה אפרים (סי' תרכד ס"ב) כתב כמג"א לחלק בין שאר עינויים לאכילה ושתיה. ובביאור אלף המגן כתב שמותרים בשתיית מים קודם הבדלה. והביא משו"ת שו"מ (מהד' ג' סי' קכט) שמותר בשתיית מים קודם ערבית וקודם הבדלה אבל יעשה זאת בצינעה כדי שלא יבואו אחרים ויקילו קודם צאת הכוכבים. וכיוון לעיין בשד"ח (מע' יוה"כ סי' ד סעי' ב) ומסקנתו בשד"ח כאלף למטה ודחה שאלות מכמה אחרונים.

ה. בשש"כ (ח"ב פס"ב סכ"ה) פסק כמג"א והוסיף: "מי שצמא, מותר לו לשתות מים לפני שיבדיל כמו בכל מוצאי שבת... ומכל מקום לפני שתייתו יבדיל בתפילת ערבית באמירת 'אתה חוננתנו' או יאמר 'ברוך המבדיל בין קודש לחול'."

ובהערה הביא מהגרשז"א: "דלא דמי למוצש"ק, דהיה מותר לשתות מים לפני הלילה, ולכן מותר לו לשתות מים גם אחרי הלילה, אף אם טרם הבדיל, ואין לו צורך להבדיל כדי להתיר לו לשתות מים, משא"כ במוצאי יוהכ"פ מסתבר דכמו שלפני קידוש לא חילקו חכמים בין שתיית מים לאכילה, כך גם במוצאי יוהכ"פ לא מסתבר לחלק בין מים לאכילה".

ולא ירדתי לסוף דעתו הגדולה. דא"כ ה"ה לשאר עינויי יוה"כ שהיה אסור בהם, ואם בהם התיר ללא הבדלה ה"ה לאכילה ושתיה. אלא חילק בין האיסור מצד שבת לאיסור מצד יוה"כ וא"כ מדוע יצריך הבדלה כדי לשתות מים?!

ו. בשו"ת אור לציון (חלק ד פרק כ – סדר מוצאי יום כיפור) כתב: "ג. שאלה. האם מותר לשתות לפני הבדלה במוצאי יום הכיפורים". "תשובה. מותר לשתות מים לפני ההבדלה, אבל אין לאכול לפני הבדלה, אלא אם כן מי שהוא חולה אף שאין בו סכנה. וכן מי שנחלש מחמת התענית, וכגון זקנים ונשים וילדים, שרשאים לאכול לפני הבדלה, אם אינם יכולים להבדיל לעצמם, ואינם צריכים להמתין עד שיבוא מי שיכול להבדיל להם".

ובהערות הסביר: "במג"א בריש סימן תרכ"ד מבואר שאין לאכול ולשתות לפני הבדלה במוצאי יום הכיפורים, וככל מוצאי שבת. ואולם לענין שתיית מים, מבואר בשו"ע בסימן רצ"ט סעיף א', שמותר לשתות מים קודם הבדלה. ואף שבשדי חמד אסיפת דינים מערכת יום הכיפורים סימן ד' אות ב' הביא להחמיר בזה לענין מוצאי יום הכיפורים, אין נראה כן, שהרי איסור אכילה ושתיה במוצאי יום הכיפורים קודם הבדלה הוא ככל איסור אכילה קודם הבדלה במוצאי שבת, שהרי בשאר עינויין מותר מיד אף קודם שיבדיל, וכמבואר במג"א שם, וכיון שמותר לשתות מים קודם הבדלה בכל מוצאי שבת, הוא הדין למוצאי יום הכיפורים. (וראה גם בספר אור לציון תשובות ח"ב פרק כ"ב בבאורים לתשובה ז', ע"ש)".

וכ"פ בילקוט יוסף (קצוש"ע אורח חיים סימן תרכד – סדר מוצאי יום הכפורים, סעיף ח; מועדים סדר התפלות ביום הכפורים סו"ס לה). וכ"כ בפסקי תשובות (סי' תרכד).

מסקנה

מותר למי שצמא מאד לשתות מים במוצאי יוה"כ לאחר תפילת נעילה ולאחר צאת הכוכבים ותוספת יוה"כ של כמה דקות. ואינו צריך לומר 'ברוך המבדיל' וכו' קודם שתיה וישתה בצינעה.