חבל נחלתו יט לג

סימן לג

אגוזים ריקים בהפרשת תרומות ומעשרות

שאלה

אדם ליקט אגוזי פקאן מתחת לעץ של הוריו. הפריש תרומות ומעשרות, ואח"כ פיצח את האגוזים לתדהמתו רובם היו ריקים. הוא שואל על לשעבר האם צריך לחזור ולהפריש שמא הפריש ריקים על מלאים, ועל להבא כיצד להימנע מהפרשה ממין זה.

תשובה

א. אגוזי פקאן ריקים נוצרים בגלל אי הפריה בעת הפריחה. ההפריה נעשית עפ"י רוב על ידי הרוח, ובזנים מסחריים כמעט ואין תופעה כזו. בזנים שאינם מסחריים או במקרים מיוחדים, התופעה נפוצה יותר וכנראה השואל נפגש בעץ כזה שחלק גדול או אפילו רוב פרחיו לא הופרו.

ניתן להבחין בין אגוז ריק למלא על ידי שקילתם ביד או במאזניים, וזו הדרך הראויה לפני הפרשה מעץ זה בעתיד.

ב. יש להבחין כי במקרה דידן אין זו הפרשה מן הרע על היפה, שהיא בדיעבד מועילה, כאמור ברמב"ם (הל' תרומות פ"ה ה"ג): "...וכל שאינו כלאים בחבירו תורם מן היפה על הרע, אבל לא מן הרע על היפה ואם תרם תרומתו תרומה"...

אלא הפרשה ממין אחר על הפירות שאינה מועילה, כאמור ברמב"ם (הל' תרומות פ"ה הכ"ב):

"התורם חבית של יין על היין ונמצא חומץ אם יודע שהיתה חומץ עד שלא תרמה אינה תרומה, ואם אחר שתרמה החמיצה הרי זו תרומה, ואם ספק תרומה ויחזור ויתרום, וכן התורם קישות ונמצאת מרה אבטיח ונמצא סרוח או שנמצאו נקורין"...

במקרה הנוכחי ברור שהאגוזים הריקים היו בשעת הפרשה, וכיון שאין בהם שום חלק נאכל הם כעץ בעלמא, וברור שאסור להפריש מהם על האגוזים הנאכלים.

ג. לכאורה, ניתן להתבסס בשאלה שלפנינו על כך שהתערובת שווה, ולכן כשם שבתרומה ותרומת מעשר יש אגוזים ריקים כן בכל התערובת. וא"כ ניתן לסמוך על כך שהופרשו אגוזים מלאים על אגוזים מלאים במידה הנכונה של קצת יותר ממאית. אולם נראה כי למעשה אין בילה באגוזים.

על כן אם אגוזי התרומה עדיין בידו יבדוק אותם עפ"י משקלם אם הם מלאים ופטרו את פירות הטבל או שיפצח את אגוזי התרומה, בדרך שלא תזיק לאגוז שבפנים (אם הוא קיים כיון שהוא תרומה) ולבדוק אם אגוזי התרומה היו מלאים – ואז הפרשתו עלתה לו, ושאר הפירות מותרים באכילה.

ד. אם אין לו אפשרות לבדוק את התרומות שהפריש, נראה כי מספק אין לאכול את החולין עד שיתקנם.

ועל כן ראוי שיישאל על ההפרשה כאשר הוא בספק אם היא בכמות חסרה.

וניתן להפריש מחדש מאגוזים מלאים שיש במה שקטף או בכאלה שייקטפו או יאספו עתה מאותו עץ, או להביא אגוזי טבל תקינים מעץ סמוך ולהפריש מהם על כל מה שהופרש מקודם, או שבעל עץ אחר יפריש על כל האגוזים שנקטפו מהעץ הבעייתי.