חבל נחלתו יג לה

סימן לה

נוסח חילול נטע רבעי לבדיקות לפני הבציר ובבציר .

לפני תחילת בדיקות הטעימות

כל הפירות שייקטפו באותו יום לצורך טעימות יתחללו כולם הם וחומשם לאחר גמר הקטיף ולפני הטעימות על פרוטה במטבע מס' שייחדתיה לשם חילול נטע רבעי.

לפני תחילת בדיקות הבציר לבדיקות היקב

כל הפירות שייקטפו באותו יום לצורך בדיקות היקב יתחללו כולם הם וחומשם לאחר גמר הקטיף ולפני הסחיטה והבדיקה על פרוטה במטבע מס' שיחדתיה לשם חילול נטע רבעי.

לפני תחילת הבציר

כל מיכל בצרת שהתמלא מחולל הוא וחומשו לפני שפיכתו למיכלי העברה ליקב על פרוטה במטבע מס' שיחדתיה לשם חילול נטע רבעי.

יש לסמן כל מטבע של עשרה שקלים במספר (, , ) להניחו במעטפה נפרדת ולרשום על המעטפה או על טבלה מצורפת מספר הפרוטות שחוללו בכל מטבע, לאחר שהמטבע 'מתמלאת' יש לחלל את כולה על פרוטה במטבע מס' ולרשום לגביה כמה פרוטות נתחללו בה.

בפעם הראשונה יש להחזיק את ענבי הרבעי ביד ולברך: אקב"ו על פדיון כרם רבעי.