חבל נחלתו ז מה

<< · חבל נחלתו · ז · מה · >>

סימן מה

הצהרה בעייתית

שאלה

לאדם השתתפות של קופת חולים בטיפולים רפואיים במספר קבוע מראש. ההשתתפות לכל טיפול היא בסכום קבוע. את קופת החולים לא מעניין אם הטיפול יהיה יקר או זול היא תשלם לפי הקבלות של המטפל אליו יגש האדם מקבל הטיפולים.

האם מותר לו לקבל טיפול במחיר גבוה ומספר טיפולים מועט, ולהצהיר שקיבל מספר טיפולים רב כדי לקבל מהקופה את מלוא ההשתתפות הכספית שלה?

תשובה

א. על פניו הדבר אסור. הרי הוא מצהיר שקר שקיבל מספר טיפולים גדול אע"פ שקיבל מספר טיפולים מועט וא"כ הרי הוא משקר כדי להשיג רווח ממוני. וניתן ללמוד זאת מדברי הרמ"א (שו"ע חו"מ סי' לב ס"ב) שפסק השו"ע: "השוכר עידי שקר להוציא מנה מראובן לשמעון, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים". ומוסיף הרמ"א: "ודוקא שלא היה חייב לו, אבל אם היה חייב לו רק שאלו העדים הם שקרים, פטור מדיני שמים אבל עובר על מדבר שקר תרחק (שמות כג, ז) (נ"י פ' הכונס בשם הרא"ש)". עולה מדברי הרמ"א שאפילו החוב הוא חוב אמת ורק עדותם היא עדות שקרית כיון שלא ראו את יצירת החוב (כגון הלואה או היזק) בכל זאת עובר על 'מדבר שקר תרחק' אע"פ שאם זכה בדין וקיבל את חובו על פיהם פטור אף מדיני שמים. וכש"כ בשאלה שלפנינו שהרי המטופל מצהיר או שהמטפל מגיש חשבון על טיפולים שלא נעשו. ואע"פ שמצד הקופה אין זה משנה והם מצידם התחייבו עבור מספר טיפולים גדול. ועי' מסכת שבועות (לא ע"א) בעוד כמה אופנים של "מדבר שקר תרחק".

ב. אולם נראה לי שכיון שאין הקופה קוצבת את השעות לטיפולים אלא את מספר הטיפולים הכולל, ולכן מטפל מסויים לוקח לשעה שקל ומטפל מסויים לוקח שקל לשעה, מותר לקבוע עם המטפל שטיפול שלו הוא של חצי שעה ומחירו שבעים וחמישה שקלים, ולכן בשעתיים הוא נותן ארבעה טיפולים ולא שניים. בצורה כזו המטפל יוכל להצהיר על מספר טיפולים גדול ללא דבר שקר. וכל זאת אם בענף המדובר המחיר ומשך זמן הטיפול נקבע ע"י המטפלים ולא קצוב בהסכם כולל וכד'. לדוגמא בטיפולי רפואה אלטרנטיביים המטפלים קובעים את אורך זמן הטיפול ומחירו ויש הלוקח על חצי שעה את המחיר שחבירו נוטל לשעה. וכן אצל מורי הנהיגה יש "שיעור כפול" שהוא בעצם של שעה בלבד. ולכן אם אורך זמן הטיפול נתון לשרירות לבו של המטפל ואינו מוגדר ע"י קופת החולים, ויש מטפלים אשר עובדים עפ"י מחיר זה, ניתן להגדיר חצי שעה כטיפול ובכך להרבות את הטיפולים אשר קופת חולים משלמת עבורם*, וכל זאת בתאום והסכמה עם המטפלים.