ויקרא רבה כט יב

יב.    [ עריכה ]

ר' יוחנן וריש לקיש הוון יתבין מתקשין ואמר תנינן יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה אם דבר תורה הוא ידחה בגבולים אם אינו דבר תורה אפי' במקדש לא ידחה עד דאינון יתיבון מתקשין עבר כהנא אמרין אתא מרא דשמעתא ניזיל ונשאל ליה אזלין ושאילון ליה אמר לון כתוב אחד אומר "זִכְרוֹן תְּרוּעָה" וכתוב אחד אומר (במדבר כט, א): "יום תרועה יהיה לכם" הא כיצד בזמן שבא בשבת זכרון תרועה מזכירין אבל לא תוקעין אמר רשב"י ידחה במקדש שהן יודעין זמנו של חדש ואל ידחה בגבולין שאין יודעין בזמנו של חדש דאמר רשב"י "יום תרועה יהיה לכם ועשיתם אשה" מקום שהקרבנות קריבין.
אמר ר' תחליפא קיסרא בכל מוספין כתיב "והקרבתם" וכאן כתיב "ועשיתם אשה" הא כיצד אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל בני מעלה אני עליכם כאלו היום נעשיתם לפני כאלו היום בראתי אתכם בריה חדשה הה"ד (ישעיה סו, כב) "כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה":