ויקרא רבה כט יא

יא.    [ עריכה ]

כל השביעין חביבין לעולם למעלן השביעי חביב שמים ושמי השמים ורקיע ושחקים זבול ומעון וערבות וכתיב (תהלים סח, ה) "סולו לרוכב בערבות ביה שמו" בארצות שביעית חביבה ארץ אדמה ארקא גיא ציה נשיה תבל וכתיב (שם ט, ט) "והוא ישפוט תבל בצדק ידין לאומים במישרים" בדורות שביעית חביב אדם שת אנוש קינן מהללאל ירד חנוך וכתיב (בראשית ה, כד) "ויתהלך חנוך את האלהים" באבות שביעי חביב אברהם יצחק ויעקב לוי קהת עמרם משה וכתיב (שמות יט, ג) "ומשה עלה אל האלהים" בבנים השביעי חביב שנאמר (דה"א ב, טו) "דוד (הוא) השביעי". במלכים השביעי חביב שאול איש בושת דוד שלמה רחבעם אביה אסא וכתיב (שם ב יד, י) "ויקרא אסא אל ה'" בשנים שביעי חביב שנאמר (שמות כג, יא) "והשביעית תשמטנה ונטשתה" בשמיטין שביעי חביב שנא' (ויקרא כה, י) "וקדשתם את שנת החמשים" בימים שביעי חביב שנאמר (בראשית ב, ג) "ויברך אלהים את יום השביעי" בחדשים שביעי חביב שנא' "בחדש השביעי באחד לחדש":