ויקרא רבה יט ג

<< · ויקרא רבה · יט · ג · >>

ג.    [ עריכה ]
ר' יהודה ב"ר סימון פתר קרא בתלמידי חכמים כתוב אחד אומר (שיר ה, יא): "שחורות כעורב" וכתוב אחד אומר (שם טו, מראהו כלבנון בחור כארזים) וכתיב (נחום ב,): "מראיהן כלפידים כברקים ירוצצו" אלא אלו בני תורה שהן נראין כעורים ושחורים בעולם הזה אבל לעתיד לבא מראיהן כלפידים ר' שמואל בר יצחק פתר קריא בפרשיותיה של תורה אע"פ שנראות כאלו הן כעורות ושחורות לאומרן ברבים כגון הלכות זיבה ונגעים נדה ויולדת אמר הקדוש ברוך הוא הרי הן עריבות עלי שנאמר (מלאכי ג,): "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים וגו'" תדע לך שהוא כן שהרי פרשת זב וזבה לא נאמרו כאחת אלא זו בפני עצמה וזו בפ"ע "איש איש כי יהיה זב מבשרו" "ואשה כי יזוב זוב דמה וגו'":