ויקרא רבה יט ב

<< · ויקרא רבה · יט · ב · >>

ב.    [ עריכה ]
ר' חנין דציפורין פתר קרא בתלולית זו של עפר מי שטפש מהו אומר מי יכול לקצות את זו מי שפקח מהו אומר הריני קוצץ שתי משפלות היום שתי משפלות למחר עד שאני קוצץ את כולה כך מי שטיפש אומר מי יכול ללמוד את התורה נזיקין ל' פרקים כלים ל' פרקים מי שפיקח מהו אומר הריני שונה שני הלכות היום שני הלכות למחר עד שאני שונה את כל התורה כולה א"ר אמי (משלי כד,): "ראמות לאויל חכמות" א"ר יוחנן לככר תלוי באוירו של בית מי שטיפש אומר מי יכול להוריד את זה מי שפיקח אומר ולא אחר תלאו אלא מביא שני קנים ומספקן זה לזה ומורידו כך מי שטיפש אומר מי יכול ללמוד תורה שבלבו של חכם מי שפיקח אומר והוא לא מאחר למדה אלא הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה אמר רבי לוי משל לטרסקל נקוב ששכר בעליו פועלים למלאתו מי שטיפש מהו אומר מה אני מועיל מכניס בזו ומוציא בזו מי שפיקח מהו אומר ולא שכר כל חבית וחבית אני נוטל כך מי שהוא טיפש מהו אומר מה אני מועיל ללמוד תורה ומשכחה מי שהוא פיקח מהו אומר ולא שכר יגיעה הקדוש ברוך הוא נותן א"ר זעירא אפי' דברים שאתה רואה אותן קוצין בתורה תלתלי תלתלים הן יכולין להחריב את העולם כולו ולעשות אותו תל כענין שנאמר (דברים יג,): "והיתה תל עולם לא תבנה" עוד א"ר אלכסנדרי בר חגאי (בשם) ר' אלכסנדרי קרובה (קרובץ) אם מתכנסים כל או"ה להלבין כנף אחד של עורב אינן יכולין כך אם מתכנסים כל אומות העולם לעקור דבר אחד מהתורה אינן יכולין ממי את למד משלמה על ידי שביקש לעקור אות אחת מן התורה עלה קטיגורו ומי קטרגו רבי יהושע ב"ל אמר י' של ירבה קטרגו תני ר' שמעון ספר משנה תורה עלה ונשתטח לפני הקב"ה אמר לפניו רבש"ע עקרני שלמה ועשאני פלסתר שכל דייתיקי ששנים וג' דברים בטלין הימנה כולה בטילה והרי שלמה המלך ביקש לעקור יו"ד ממני כתיב (שם,) "ולא ירבה לו נשים" והרבה לו "לא ירבה לו סוסים" והרבה לו סוסים "לא ירבה לו כסף וזהב" והרבה לו כסף וזהב אמר לו הקדוש ברוך הוא צא לך הרי שלמה בטל ומאה כיוצא בו ויו"ד ממך אינה בטילה לעולם ר' הונא בשם ר' אחא אמר יו"ד שנטל הקב"ה משמה של שרה חלקו לשנים חציו לאברהם וחציו לשרה א"ר יהושע בן קרחה יו"ד של שרה עלתה ונשתטחה לפני הקדוש ברוך הוא אמרה לפניו רבש"ע עקרתני משמה של אותה צדקת א"ל הקב"ה צא לשעבר היית בשמה של נקבה בסופה של תיבה אבל עכשיו הריני נותנך בשמו של זכר בראשו של תיבת הה"ד (במדבר יג,): "ויקרא משה להושע בן נון יהושע" (דברים ו,): "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד" אם את עושה דל"ת רי"ש אתה מחריב את כל העולם כולו (שמות לד,): "כי לא תשתחוה לאל אחר" אם אתה עושה רי"ש דל"ת נמצא את מחריב את כל העולם כולו (ויקרא כב,): "ולא יחללו את שם קדשי" אם אתה עושה חי"ת ה"א נמצא מחריב את העולם כולו (תהלים קנ,): "כל הנשמה תהלל יה הללויה" אם אתה עושה ה"א חי"ת אתה מחריב את העולם (ירמיה, ה): "כחשו בה'" אם אתה עושה בי"ת כ"ף מחריב העולם (הושע ה,): "בה' בגדו" אם אתה עושה בי"ת כ"ף אתה מחריב את כל העולם (ש"א, ב): "אין קדוש כה'" אם אתה עושה כ"ף בי"ת אתה מחריב את העולם "כי אין בלתך" א"ר אבא בר כהנא כולה בלה ואת לית בלה כי אין בלתך אין לבלותך: