ויקרא רבה ה א

א.    [ עריכה ]

אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים לה' לחטאת, זה שאמר הכתוב (איוב לד, כט): והוא ישקט ומי ירשע וגו'.

דרש רבי מאיר והוא ישקט מעולמו, ויסתר פנים מעולמו, כדין הזה שהוא מותח את הוילון מבפנים ואינו רואה מה נעשה מבחוץ, כך אמרו דור המבול (איוב כב, יד): עבים סתר לו וגו'. אמרו לו דיך מאיר אלא והוא ישקט ומי ירשע, נתן שלוה לדור המבול, ומי בא וחיבן, ומה שלוה נתן להם (איוב כא, ח): זרעם נכון לפניהם עמם וצאצאיהם לעיניהם, רבי לוי ורבנן, רבי לוי אמר לשלשה ימים היתה אשה מהן מתעברת ויולדת, נאמר כאן נכון, ונאמר להלן (שמות יט, טו): היו נכנים לשלשת ימים, מה נכון האמור להלן שלשה ימים, אף נכון האמור כאן לשלשה ימים. ורבנן אמרי ליום אחד היתה אשה מתעברת ויולדת, נאמר כאן נכון, ונאמר להלן נכון (שמות לד, ב): והיה נכון לבקר, מה נכון האמור להלן יום אחד, אף נכון האמור כאן יום אחד. וצאצאיהם לעיניהם, שהיו רואים בניהם ובני בניהם.

(איוב כא, יא): ישלחו כצאן עויליהם, ינוקיהון. אמר רבי לוי בערביא קורין לינוקא עוילא. (איוב): וילדיהם ירקדון, כאלין שדיא, כמה דתימא (ישעיה יג, כא): ושעירים ירקדו שם, הא כיצד, כיון שהיתה אחת מהן יולדת ביום היתה אומרת לבנה לך והבא לי צור ואני חותכת את שורך, וכשהיתה יולדת בלילה היתה אומרת לבנה לך והדלק לי את הנר ואני חותכת את שורך. עובדא הוה בחד אתתא דילידת בלילה ואמרה לברה אזיל ואדליק לי בוצינא ואנא קטע שורך, אזל למדלק בוצינא ופגע ליה שדא שריהון דרוחתא, עם דמתעסקין דין עם דין קרא תרנגולא, אמר ליה אזיל גלוג לאמך ואמר לה אלולי דקרא תרנגולא הוינא קטיל בך. אמר ליה אזיל גלוג לאמא דאמך דלא קטעת אמי שורי, דאי קטעת אמי שורי הוינא קטיל לך, לקים מה שנאמר (איוב כא, ט): בתיהם שלום מפחד, מן המזיקין. ולא שבט אלוה עליהם, מן היסורים. וכשהסתיר פניו מי אמר לו לא עשית כשורה, ובמה הסתיר פניו מהן, הביא עליהן את מי המבול (בראשית ז, כג): וימח את כל היקום וגו'. (איוב לד, כט): ועל גוי ועל אדם יחד. גוי זה דור המבול, אדם זה נח. יחד, היה לו להעמיד את עולמו מאדם אחד. יחד, היה לו להעמיד את עולמו מאמה אחת.