התורה והמצוה על במדבר י ג

<< | התורה והמצוה על במדברפרק י' • פסוק ג' | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


במדבר י', ג':

וְתָקְע֖וּ בָּהֵ֑ן וְנֽוֹעֲד֤וּ אֵלֶ֙יךָ֙ כׇּל־הָ֣עֵדָ֔ה אֶל־פֶּ֖תַח אֹ֥הֶל מוֹעֵֽד׃


(ג - ד) לג. ונועדו אליך הנשיאים, היינו אל פתח אהל מועד הנאמר בתחלה, כי התקיעה היחה בפתח א"מ ולשם נועדו. ולמד עוד שהגם שהקדים פה ועידת העדה אל ועידת הנשיאים, היו הנשיאים קודמים שכן הוא אומר וידבר משה אל ראשי המטות. ובאמת פ' זו נאמרה לכל ישראל רק שראשי המטות היו הקודמים אל הדבור, כמ”ש בעירובין (דף נד) כיצד סדר משנה וכו'. שמבואר שלמד תחלה אל הזקנים. ור' יונתן אמר שזה ידעינן ממ"ש (שמות לד) שקרבן הנשיאים תחלה. ומ”ש וידבר משה אל ראשי המטות בא ללמד שהתרת נדרים עפ"י יחיד מומחה (כמ"ש בנדרים דף ע"ח וב"ב דף ק”א) ועיין מ"ש בפ' אמור ( אמור רח ).

הערות

עריכה

(ג) ותקעו בהן, אם יתקעו בשתי החצוצרות, בחצוצרת התקיעה ובחצוצרת התרועה אז ונועדו אליך כל העדה אל פתח א"מ, ר"ל אז יתעוררו כל העדה כולה שהם בין ההמון כולו שהם יתעוררו ע"י התרועה ופחד הדין והעונש ובין סנהדריהם אשר בראשיהם שהם יתעוררו ע"י התקיעה ויראת הרוממות ואהבת ה' מרוממותו וגדולתו:

(ד) ואם באחת יתקעו, ואם יתקעו רק בחצוצרת התקיעה לבד לא בחצוצרת התרועה, אז יתועדו רק הנשיאים ראשי אלפי ישראל, שגדולי העם הם יתעוררו לקול התקיעה שישימו על לב כי מלכם עובר לפניהם וה' בראשם ויעבדוהו מיראת הרוממות: