השגות הראב"ד על הרי"ף/ברכות/פרק ד

דף יח עמוד בעריכה

א] כרשב"א וכו'. אמר אברהם: הגאון פסק כתנא קמא. והא דאמר רב אשי: לא חזינן לרבנן קשישי דעבדי הכי, בשבתא דרגלא קאמר, דניחא להו דעבדי הכי, דקרו עם הנץ החמה ומצלו ביום מיושב כוותיקין, ולא מצלי וקרו קודם זמנן. אבל כר' שמעון בן אלעזר דמצלי במהלך לא אמר, אלא מוטב דלקדמה תפילה לקריאת שמע כי היכא דנצלי מעומד וכתנא קמא: