העמק שאלה

פירוש הנצי"ב מוולוז'ין על השאילתות דרב אחאי גאון.