העמק דבר על שמות כא לג

(שמות כא לג): "או כי יכרה" - כריה משמעו פחות מחפירה, כמו שכתבתי בספר במדבר כא יח. ובא ללמדנו, שאפילו היה מכבר תשעה טפחים, ובכריה מועטת, טפח אחד, נעשה בור עשרה טפחים - הרי זה חייב.

והא דפשוט לחז"ל דסתם בור עשרה טפחים - ביארנו לעיל יב כט.