העמק דבר על ויקרא ה כב

"ונשבע על שקר" - זהו המעילה בה'.

"על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטוא בהנה" - דווקא אם נשבע על דבר שנקרא חוטא, על הכחשה שלפני השבועה. לאפוקי אם הכחיש בהבטחה ליתן, דאפילו אם היה מודה, היה פטור על-פי דין, אז אין השבועה מחייבת אשם.