העמק דבר על במדבר טו כה

העמק דבר על במדבר • פרק טו
כה • 


(הוריות ו.): ""והקול נשמע עד למרחוק". והא מזידין הוו?! - הוראת שעה היתה" -

דוחק לומר שהיה הדבר בנבואה ממש שכך יעשו. אלא שלמדו מקרא זה, דאע"ג דעיקר מ"ע זו להקריב חטאת צבור של ע"ז, אינו כי אם בשגגת הוראה דסנהדרין. מכ"מ אם כבר הביאו הקהל על חטאתם בשגגה שעירי ע"ז - הקב"ה סולח להם.