הגאון מווילנה על משלי כו יא

"ככלב שב על קיאו כסיל שונה באולתו" - כמו הכלב, שמקיא מאכלו שאכל ואחר-כך אוכל הקאתו, כן הכסיל עושה איוולת, וכאשר יוכיחוהו 'למה ככה עשית', וחוזר ממעשהו ועוזב איוולתו, ואחר-כך שב לאיוולתו ושונה לעשות.

ובגמרא (בבלי יומא פו:) אמרו, שזה שעבר עבירה ושב בתשובה, ואחר-כך שונה ועושה העבירה, הוא ככלב שב על קיאו.