הגאון מווילנה על יהושע ב


פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עמכם חסד וגו'" - כי מה שתעשו עמי הוא אמת, ועם בית אבי הוא חסד.

וזה מה שאמרו חז"ל: "המאכיל לחבירו עדשים - מאכילו פטומים", כי מה שאדם עושה טובה לזולתו בחינם הוא חסד, ושילום טובה הוא הנקרא אמת, כי אמת הדבר שמחוייב לשלם, אבל מהראוי לעשות חסד כמו שעשה עמו, על-כן יאכילנו פטומים.

לכן אמרה "והחייתם את בית אבי" - זהו חסד, אבל מה שתחיו את נפשי זהו אמת.

וזהו שאמר הכתוב (מיכה ז כ): "תתן אמת ליעקב חסד לאברהם", כי הבטחה החדשה החדשה שהיתה לאברהם הוא הנקרא חסד, אבל ליעקב הוא אמת, שמאמת הבטחתו שהבטיח לאברהם.

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועשינו עמך וגו'" - מה שנחיה אביך, זהו חסד; ומה שנחיה אותך, הוא אמת.