האמונות והדעות/מאמר ח/פרק ט


פרק טעריכה

וכל אשר השיבונו בו על אלה, היא תשובה על הנוצרים חוץ ממה שזכרנו מבנין בית שני, כי הם אינם אומרים שהמועדים האלו מן העת ההיא, אבל ישימום קודם חרבן בית שני קל"ה שנה, ויתיחדו הנוצרים האלה בתשובה אחרת, והיא מה שזכר הנביא בפרשת שבועים שבעים, והוא שפרושה אצלנו שהם ארבע מאות ותשעים שנה מעת שגלו העם עד שהחלו בבנין הבית השני, כאשר אמר (דניאל ט) ותדע ותשכיל מן מוצא דבר. ומהם ארבע מאות ול"ד שנה זמן בנין הבית, יהיה בקצת בטול והפסק ועכוב הבנין, כמו שאמר ושבועים ששים ושנים תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העתים. והוא מה שזכרנו בפרשת (עזרא ד) באדין בטלת עבידת בית אלהא. והשבוע האחרון קצתו שלום בין האומה ובין קצת המלכים, וקצתו מלחמה עמם והפרת ברית, כמו שאמר (דניאל ט) והגביר ברית לרבים שבוע אחד. ותשם הארץ ויאבדו רבים מאנשיה, כמו שאמר ועל כנף שקוצים משומם ועד כלה ונחרצה. וזה הכלל הוא שבועים שבעים מקבצים טובה, והטבת ענין הסרת המלכות והכהונה והנביאים, כי אמר בתחלתם לכלה הפשע ולהתם חטאת ולכפר עון וגו'. וזה כמאמר האומר עמדתי בחופה ובחולי וסחורה נ' יום מקבצים טוב ורע, ואחר כן יפרוט אותם. והגיד שבסופם יכרת כל כהן משיח ולא ימצא, כמו שאמר ואחר השבועים ששים ושנים יכרת משיח. ואיננו רוצה במאמר הזה איש אחד בעצמו, אבל הוא רוצה כל כהן משיח, כמו שאמר בתורה (ויקרא ב) אם הכהן המשיח. והביא הכהן המשיח. והדומה לזה, ונכרת מן העם כהן גדול אחר הזמן הזה, כמו שהודיענו. וחשבו העם הזה שאמרו יכרת משיח, הוא רוצה איש אחד ידוע, וזה מופסד מכמה פנים, מהם שמלת משיח אין מתיחד בה איש ידוע, אבל היא נופלת על כל כהן ומלך, ועוד שמלת יכרת כשהיא הריגה איננה נאמרת כי אם על מי שיהרג בדין, כמו שאמר אכליו יכרת. ועוד כי זה המאורע עם חרבן הבית, כאשר סמך אליו והעיר והקדש ישחית עם נגיד הבא. ויותר מבואר מזה כלו, שמעת שנאמר זה לדניאל עד העת אשר אמרו, איננו כי אם רמ"ה שנה, והכלל הוא ארבע מאות שנה, מהם ע' קודם בית שני, ומהם ארבע מאות שנה ועשרים יישובו. ומצאתי העם הזה לא היתה להם תחבולה אלא שטענו תוספת במספר, ואמרו שמלכות פרס משכה על ישראל קודם יון כשלש מאות שנה, ושמספר מלכיהם בימים האלה היו שבעה עשר מלך, והשבותי עליהם מהכתוב בספר דניאל, שלא יתכן שיהיה בין מלכות בבל ומלכות יון ממלכי פרס בארץ ישראל יותר מארבעה, מפני שאמר המלאך לדניאל, ואני בשנה אחת לדריוש המדי, עמדי למחזיק ולמעוז לו, ועתה אמת אגיד לך הנה עוד שלשה מלכים עומדים לפרס. אלה התשובות עליהם, מלבד מה שיש עליהם בבטול התורה, ומלבד מה שיש עליהם בשער היחוד, חוץ מהדברים האחרים אשר לא היו ראוים להביאם בספר הזה:

נשלם המאמר השמיני מן הספר.