דרך מצוותיך

דרך מצוותיך

והוא ספר

טעמי המצוות

למרנא ורבנא מנחם מנדל נבג"מ זיע"א

אדמו"ר ה"צמח צדק" מליובאוויטש

מחבר:מנחם מנדל שניאורסון (הצמח צדק)