דרך אמונה (סיגט)

ספר
דרך אמונה

חיבור נחמד: על כל סדר פרשיות התורה: ובתוכם יבאר להטות אוזן לשמוע בלימודים. בסדר שמירת שבת קדשינו ומועדים ורגלים. וחנוכה ופורים כאשר כל א' על מקומו יבוא בשלום. ולקוטים בביאורי פסוקים מנביאים וכתובים ואגדות הש"ס על הכל שיכל את ידיו אמונה. בדרושים יקרים ונחמדים בלולים במקרא ומשנה ואגדה. בדרך פשט רמז ודרוש. וממנו יתד וממנו פינה. ע"פ דרכי הזוה"ק בדעת ובתבונה. אשר הניח אחריו ברכה. ה"ה הרב הגאון הקדוש המובהק פאר הזמן עמוד הגולה עטרת תפארת ישראל מהור"ר מנחם מענדיל זלה"ה. אשר עבד בעבודת משא הרבנות בק"ק סיהאט וכל הגליל. את אשר דרש טוב לעדתו והראה להם הדרך אשר ילכו בו. ואת המעשה אשר יעשון את הכל עשה יפה בעטו. למזכרת להיות שפתותיו דובבות. תנצב"ה ויעלה במעלות בגן עדן החיים אמן:

הובא לבית הדפוס ע"י ה"ה הרבני המופלג הנגיד הגביר מו"ה משה ליב הלוי איש הורוויץ נ"י חתן הרב דפה:

וגיסו ה"ה הרבני המופלג הנגיד מוהר"ר ישעיה אשר הורוויץ נ"י בהרב דפה

וע"י השתדלות והוצאות הרב הג' הצ' הותיק מוהר"ר חיים שמואל נ"י נכד הרב הגה"ק המח' זלה"ה ישלם ה' פעלו ותהי משכורתו שלימה: זיי"א ויזכה להשלים הדפסת זה החיבור ועוד ידו נטוי' בל"נ בעזה"י להדפיס חיבור השני המבואר בהקדמת הספר:

טשערנאוויץ

בשנת טוב טעם ודעת לפ"ק

הסכמות

הקדמת חתן המחבר

הקדמת נכד המחבר


פרשת בראשית | פרשת נח | פרשת לךְ לךָ | פרשת וירא | פרשת חיי שרה | פרשת תולדות | פרשת ויצא | פרשת וישׁלח | פרשת וישׁב | פרשת מקץ | דרוש חנוכה | פרשת ויגש | פרשת ויחי

פרשת שמות | פרשת וארא | פרשת בא | דרושים לשבת הגדול | ענין הגדה | פרשת בשלח | פרשת יתרו | פרשת משפטים | פרשת תרומה | פרשת תצוה | פרשת כי תשא | פרשת ויקהל | דרושים לשבת | דרושים לפורים

פרשת ויקרא | פרשת צו | פרשת שמיני | הספד | פרשת תזריע | פרשת מצורע | פרשת אחרי | פרשת קדושים | פרשת אמור | דרושי ר"ה | דרושים לעשי"ת | דרוש לכל נדרי | דרוש לתפלת נעילה | פרשת בהר | פרשת בחקותי

פרשת במדבר | פרשת נשא | פרשת בהעלותך | פרשת שׁלח | פרשת קרח | פרשת חוקת | פרשת בלק | פרשת פנחס | פרשת מטות | פרשת מסעי

פרשת דברים | פרשת ואתחנן | פרשת עקב | פרשת ראה | דרושים לחג הסוכות | פרשת שופטים | פרשת תצא | פרשת תבוא | פרשת נצבים | פרשת וילךְ | פרשת האזינו | פרשת וזאת הברכה