דברי דוד על רש"י שמות ו


פסוק ד עריכה

"וגם הקימותי וגו'". וגם כשנראיתי להם באל שדי כו' - זהו הוכחה שנית לבטל חשש גרם חטא ישראל, שהרי בשעת ההבטחה באל שדי העמדתי ברית לקיים זה ולא קיימתי עדיין והכרח הוא להתקיים מחמת זה.

פסוק ה עריכה

"וגם אני", . . .

פסוק ו עריכה

"לכן", על פי אותה השבועה "אמור" כו' - פירוש משום נסתלק חשש שמא יגרום החטא כמו שזכרנו ועל כן אמור לבני ישראל אני ה' הנאמן בהבטחתו ולא לחינם היתה שליחות משה, והרעה אשר נהיתה על ידו הוא לקיים אחר זה "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" ואלולא זה שנתקיים "ועבדום וענו אותם" לא היה מתקיים "ואחרי כן יצאו" כו', ועל כן מתורץ מה שהקשית "למה הרעות" שזו היא טובה טובה באמת כי יצאו ממצרים ברכוש גדול ואח"כ תתקיים נתינת הארץ שזו התחלה לה, וע"כ סיים "והבאתי אתכם" כו'.