דברים רבה ח ה

<< · דברים רבה · ח · ה · >>

ה.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף: אמר הקב"ה: אם קריתם את התורה - מצוה אתם עושים על עולמי, שאלמלא התורה כבר היה העולם חוזר לתוהו ובוהו.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף: "כִּי הַמִּצְוָה" מהו המצוה? רבנן אמרי: דבר קשה. למה"ד למה הדבר דומה? למלך שהיה לו אבן טובה והפקידה אצל אוהבו. א"ל: בבקשה ממך, תן דעתך עליה ושמור אותה כראוי, שאם תאבד לא יש לך מהיכן לפרוע לי. ואף אני לא יש לי אחרת כיוצא בה, ונמצאת חוטא עלי ועליך. אלא עשה מצוה על שנינו ושמור אותה כראוי. כך אמר משה לישראל: אם שמרתם את התורה - לא על עצמכם אתם עושין צדקה בלבד, אלא עלי ועל עצמכם, מנין? שנאמר (דברים ו, כה): "וצדקה תהיה לנו" - לי ולכם. אימתי? "כי נשמור לעשות את כל המצוה הזאת".