דברים רבה ז ו

<< · דברים רבה · ז · ו · >>

ו.    [ עריכה ]

"יִפְתַּח ה' לְךָ אֶת אוֹצָרוֹ הַטּוֹב" מהו יפתח א"ר יונתן ג' מפתחות בידו של הקב"ה ואין בריה שולטת עליהן לא מלאך ולא שרף ואלו הן:

  • מפתח של תחיית המתים
  • ומפתח של עקרות
  • ומפתח של גשמים.

מפתח של תחיית המתים מנין שנאמר (יחזקאל לז, יג): "וידעתם כי אני ה' בפתחי את קברותיכם".
מפתח של עקרות שנאמר (בראשית ל, כב): "ויפתח את רחמה".
ומפתח של גשמים שנאמר "יפתח ה' לך את אוצרו הטוב".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "יפתח ה' לך" רבנן אמרי גדולה ירידת גשמים שהיא שקולה כתחיית המתים מנין שנאמר (הושע ו, ג): "ויבא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ" מה כתיב (אחריו) (שם, ב) "יְחַיֵּנוּ מִיֹּמָיִם" לפיכך קבעוה בתחיית המתים שהיא שקולה כנגדה.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "יפתח ה' לך" א"ר אליעזר בן יעקב בשעה שהגשמים יורדין אף משא ומתן מתברך שנאמר "לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידיך".
רבנין אמרי אף הדגים מתברכים אמרו רבותינו מעשה שתפשו דג אחד בעכו עד שלא ירדה הרביעה והיו שמין אותו ג' מאות ליטרין ולא מצאו בו אלא ר' אמר להן זקן אחד אלו ירדה הרביעה היו מוצאין בו יותר משירדה הרביעה תפשו דג אחד והיו שמין אותו ר' ליטרין ומצאו בו ש' הרי אף הדגים מתברכים.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "יפתח ה' לך" ראה כמה גדול ירידת גשמים רב יהודה בר יחזקאל בשעה שהיה רואה את הגשמים יורדים היה מברך יתפאר ויתגדל ויתברך שמו של מי שאמר והיה העולם שהוא ממנה אלף אלפים ורבי רבבות של מלאכים על כל טפה וטפה שיורדת למה מכאן ועד הרקיע מהלך ת"ק שנה והגשמים יורדין ואין טפה מתערבת בחברתה.
דבר אחר גדולה היא ירידת גשמי' ששקולה כתחיית המתים כיצד בזו כתיב פתיחה ובזו כתיב פתיחה בזו כתיב יד ובזו כתיב יד בזו כתיב שירה ובזו כתיב שירה בתחיית המתים כתיב (יחזקאל לז, יג): "בפתחי את קברותיכם" ובירידת גשמים כתיב "יפתח ה' לך" בתחיית המתים כתיב (שם, א) "היתה עלי יד ה'" ובירידת גשמים כתיב (תהלים קמה, טז): "פותח את ידך" בתחיית המתים כתיב (ישעיה מב, יא): "ירונו יושבי סלע" ובירידת גשמים כתיב (תהלים סה, יד): "יתרועעו אף ישירו":