דברים רבה א יד

<< · דברים רבה · א · יד · >>


יד. עריכה

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "ה' אלהיכם הרבה אתכם וגו'". למה ברך אותם ככוכבים?

  • מה הכוכבים הללו מעלות על גבי מעלות - כך הן ישראל מעלות ע"ג מעלות.
  • מה הכוכבים הללו אין להם לא חקר ולא מנין - כך ישראל אין להם לא חקר ולא מנין.
  • מה הכוכבים שליטין מסוף העולם ועד סופו - כך ישראל.

אמר לפניו: רבש"ע למה לא משלת את בניך בחמה ובלבנה שהם גדולים מכוכבים? אמר לו הקב"ה: חייך! חמה ולבנה יש להם בושה לעתיד לבא. מנין? דכתיב (ישעיה כד, כג): "וחפרה הלבנה ובושה החמה וגו'" אבל הכוכבים אין להם בושה לעולם. מנין? שכן כתיב (יואל ב, כז): "וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני ה' אלהיכם ואין עוד וְגוֹ' [ולא יבשו עמי לעולם]":