גור אריה על רש"י שמות לו

פסוק ה עריכה

[א] מידי העבודה יותר מכדי צריך העבודה. דהמ"ם היא משמשת יותר, כמו "הנחמדים מזהב ומפז רב" (תהלים י"ט, י"א), ונשאר מלת "די", ויהיה פירושו יותר מכדי העבודה. וכדי שלא יקשה איך הביאו יותר מכדי העבודה, שהרי לא הביאו העבודה, לכך צריך לומר 'יותר מכדי צורך העבודה וכו (כ"ה ברא"ם):

פסוק ז עריכה

[ב] והמלאכה היתה דיים לכל המלאכה ומלאכת הבאה היתה דיים של עושה המשכן לכל המלאכה של המשכן. פירוש, דאין המלאכה שבראש הפסוק פירושו מלאכה כמשמעו, דאם כן איך יפרש דהמלאכה היתה די לכל המלאכה, דודאי המלאכה היתה די למלאכה, לכך צריך לפרש ומלאכת הבאה היתה די לכל המלאכה של משכן (כ"ה ברא"ם):

[ג] כמו והכבד את לבו. כלומר שהוא מקור, שהרי אין לפרש ציווי, והלמ"ד חסירה שהוא כמו ולהותר, כמו כמה למדי"ן המשמשין על המקור הם חסרים, או קאי על למ"ד של "לעשות":