פתיחת התפריט הראשי
ברית מנוחה.jpg
ספר
ברית מנוחה
ישמח החכם ויגל המבין בראותו ספר הזה הכולו קודש הקדשים יאמר לו.
תא חזי מאן קא מסהיד עלוהי גברא רבא, איש האלהים נורא וקדוש כמוהר"ר יצחק לוריא זצ"ל. כי זהו לשון ספר הכוונות: בענין ספרי הקבלה היה אומר כי מי שעשה ספר ברית מנוחה היה חכם גדול ונאמן, עכ"ל.
ולא נזכר שם מחברו, לבד זה מצאתי בתוך ספר לימודי אצילות שכתב וז"ל: לזה כיון ר' אברהם מרימון הספרדי
בספר ברית מנוחה שלו, שאמר ודבר ביו"ד הזאת, כי כל דבריו הם דברי רוח הקודש, עכ"ל.
נוסח השער דפוס אמשטרדם שנת ברית מנוחה לפ"ק

הטקסט בספר זה הושלם