בראשית רבה צה ב

ב.    [ עריכה ]
אמר הכתוב (ישעיהו יא יג): "וסרה קנאת אפרים" לפי שהיה יעקב אבינו סבור שיהודה הרג את יוסף בשעה שהביאו לו את הכתונת שנאמר (בראשית לו): "ויכירה ויאמר כתונת בני חיה רעה" ואין חיה רעה אלא אריה: