בראשית רבה צב ט

ט. עריכה

ט ויאמר יהודה מה נאמר לאדוני בכסף ראשון מה נדבר בכסף שני מה נצטדק בגביע מה נאמר לאדוני במעשה תמר מה נדבר בבלהה ומה נצטדק בדינה מה נאמר לאבא שבארץ כנען ביוסף ומה נדבר בשמעון ומה נצטדק בבנימין אם נאמר לך חטאנו גלוי וידוע שלא חטאנו ואם נאמר לך שלא חטאנו האלהים מצא את עון עבדיך אמר רבי יצחק מצא בעל חוב מקום לגבות שטרו אמר רבי יצחק כזה שהוא ממצה את החבית ומעמידה על שמריה ויאמר חלילה לי וגו' רבי הונא בשם רבי אחא נער פורפוריה האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם אמרין ליה השלום דכוליה נשפה ורוח הקודש צווחת (תהלים קיט) שלום רב לאוהבי תורתך: