בראשית רבה צב ח

ח.    [ עריכה ]

ח ויאמר גם עתה כדבריכם כן הוא עשרה בני אדם שנמצא אחד מהן בגניבה אין כולם באסירה אני איני עושה כן אלא אשר ימצא אתו יהיה לי עבד ויחפש בגדול החל ובקטן כלה ולמה עבד כן שלא יאמרו יודע היה היכן הוא מונח וימצא הגביע באמתחת בנימין כיון שנמצא הגביע אמרו לו מה גנבא בר גנבתא אמר להון גברא דיוסף יש כאן שעירים יש כאן אחים שמכרו אחיהם אתמהא ויקרעו שמלותם וגו' רבי פנחס בשם רבי יהושעיא שבטים גרמו לאביהם לקרוע לפיכך לקו גם הם ויעמוס איש על חמורו וגו' חד מנהון הוה נסיב טעוניה בחדא ידא ויהיב ליה על חמריה וישובו העירה וגו' א"ר אבהו מטרפולין היתה ואת אמרת וישובו העירה אלא מלמד שלא היתה חשובה בעיניהם אלא כעיר של עשרה בני אדם: