ג.    [ עריכה ]

ג ותשא אשת אדוניו (איוב לד) לכן אנשי לבב שמעו לי מה היא אומנתו של הקב"ה כי פועל אדם ישלם לו ר"מ ור"י ור"ש ותשא אשת אדוניו את עיניה מה כתיב למעלה מן הענין ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה לגבור שהיה עומד בשוק וממשמש בעיניו ומתקן בשערו ומתלה בעקיבו אמר לי נאה לי יאי נאה גבור אמרו ליה אי את גבור אי את יאי הא דובא קמך קום קפחינה: