בראשית רבה עו ב

ב.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "וַיִּרָא יַעֲקֹב מְאֹד וַיֵּצֶר לוֹ" אר"י בר' עילאי לא היא יראה לא היא צרה אלא וירא שלא יהרוג ויצר לו שלא יהרג אמר אם הוא מתגבר עלי הורגני ואם אני מתגבר עליו אני הורגו הדא הוא וירא שלא יהרוג ויצר לו שלא יהרג אמר כל השנים הללו יושב בארץ ישראל תאמר שהוא בא עלי מכח ישיבת א"י כל השנים הללו הוא יושב ומכבד את הוריו תאמר שהוא בא עלי מכח כיבוד או"א שהרי כך אמר יקרבו ימי אבל אבי תאמר שמת אותו זקן ובא עלי להרגני אר"י בר' סימון כך אמר לו הקב"ה (בראשית לא, ג): "שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך" תאמר עד כאן היו התנאים ושמרני בדרך הזה ולא יותר א"ר יודן אמר לו המקום שוב אל ארץ אבותיך אף על פי כן וירא יעקב מאד אלא מכאן שאין הבטחה לצדיק בעולם הזה ר"ה בשם ר' אחא אמר הנה אנכי עמך אם יהיה אלהים עמדי אלא מכאן שאין הבטחה לצדיק בעוה"ז ר"ה בשם ר' אחא אמר (שמות ג, יב): "ויאמר כי אהיה עמך" ואין דבר רע מזיקך וכתיב (שם ד, כד) "ויהי בדרך במלון" אלא שאין הבטחה לצדיק בעהו"ז ר' פנחס בשם ר' חנין דציפורין אמר (מ"א א, לו): "ויען בניהו בן יהוידע את המלך ויאמר אמן כן יאמר" והלא כבר נאמר (דה"א כב, ט): "הנה בן נולד לך הוא יהיה איש מנוחה" אלא אמר הרבה קטיגורין יעמדו מכאן ועד גיחון: