בראשית רבה סד ח


ח.    [ עריכה ]
"וישב יצחק ויחפר וגו'" כמה בארות חפר אבינו יצחק בבאר שבע?

ר' יהודה אמר ד' כנגד כן נעשו בניו ארבעה דגלים במדבר.
ורבנן אמרי חמש כנגד חמשה ספרי תורה:

  • "ויקרא שם הבאר עשק" כנגד ספר בראשית שבו נתעסק הקדוש ברוך הוא וברא את העולם.
  • "ויקרא שמה שטנה" כנגד ספר ואלה שמות על שם (שמות א, יד): "וימררו את חייהם בעבודה קשה".
  • "וימצאו שם באר מים חיים" כנגד ספר ויקרא שהוא מלא הלכות רבות.
  • "ויקרא אותה שבעה" כנגד ספר וידבר במדבר שהוא מַשְׁלִים שבעה ספרי תורה והלא ה' הן אלא בן קפרא עביד וידבר תלתא ספרים מן וידבר עד ויהי בנסוע הארון ספר בפני עצמו מן ויהי בנסוע ודבתריה ספר בפני עצמו ומן סיפיה דפסקא ועד סופיה דספרא ספר בפני עצמו.
  • "ויקרא שמה רחובות" כנגד משנה תורה ספר דברים על שם (דברים יב, כ): "כי ירחיב" "כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ":