בראשית רבה נח ח

ח.    [ עריכה ]
"וַיָּקָם שְׂדֵה עֶפְרוֹן" דהות נפילה וקמת דהות דבר אינש זעיר ואיתעבידת לבר נש רב.

"שְׂדֵה עֶפְרוֹן אֲשֶׁר בַּמַּכְפֵּלָה" מלמד שנכפלו בעיני כל אחד ואחד שכל מי שהוא קבור בתוכה בטוח ששכרו כפול ומכופל אמר רבי אבהו שכפף הקב"ה קומתו של אדם הראשון וקברו בתוכה.

"הַשָּׂדֶה וְהַמְּעָרָה אֲשֶׁר בּוֹ וְגוֹ'" אמר רבי מנין תנינן המוכר את שדהו צריך לכתוב את שדהו ואת סימניה מהכא "השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב".

"לְאַבְרָהָם לְמִקְנֶה לְעֵינֵי בְּנֵי חֵת" אמר ר' אלעזר כמה דיות משתפכות כמה קולמוסין משתברין כדי לכתוב בני חת. עשרה פעמים כתיב בני חת בני חת עשרה כנגד עשרת הדברות ללמדך שכל מי שהוא מברר מקחו של צדיק כאילו מקיים עשרת הדברות.
א"ר יודן חמשה פעמים כתוב בני ברזילי כנגד חמשה ספרי תורה ללמדך שכל מי שהוא מאכיל פרוסה לצדיק כאילו הוא מקיים חמשה ספרי תורה: