בראשית רבה נה ג

ג.    [ עריכה ]

ג. ד"א ה' צדיק יבחן זה אברהם ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם רבי אבון פתח (קהלת ח) באשר דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה תעשה א"ר אבין לרב שהיה מצוה לתלמידו ואומר לו (דברים טז) לא תטה משפט והוא מטה משפט לא תכיר פנים והוא מכיר פנים לא תקח שוחד והוא לוקח שוחד לא תלוה בריבית והוא מלוה בריבית א"ל תלמידו רבי אתה אומר לי לא תלוה בריבית ואת מלוה בריבית לך שרי ולי אסירא א"ל אני אומר לך אל תלוה בריבית לישראל אבל תלוה ברבית לעובד כוכבים דכתיב (דברים כג) לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך כך אמרו ישראל לפני הקב"ה רבון העולמים כתבת בתורתך (ויקרא יט) לא תקום ולא תטור ואת נוקם ונוטר שנאמר (נחום א) נוקם ה' ובעל חימה נוקם הוא לצריו ונוטר הוא לאויביו א"ל הקדוש ברוך הוא אני כתבתי בתורה לא תקום ולא תטור את בני עמך אבל נוקם ונוטר אני לעובדי כוכבים נקום נקמת בני ישראל כתיב (דברים ו) לא תנסו את ה' והאלהים נסה את אברהם: