בראשית רבה נב יא

יא.    [ עריכה ]

ויאמר אברהם כי אמרתי רק אין יראת אלהים וגם אמנה אחותי בת אבי היא, בשיטתן השיבן.

ויהי כאשר התעו אותי אלהים מבית אבי וגו' אמר רבי חנין: הלואי נדרוש הדין קריא תלת אפין וניפוק ידוי.

בשעה שבקשו אומות העולם ליזדווג לי, עד שאני בבית אבי נתקיים עלי הקב"ה. ובשעה שבקשו אומות העולם להתעות אותי, נגלה עלי הקדוש ברוך הוא ואמר לי: לך לך! ובשעה שבקשו אומות העולם לתעות מדרכיו של הקב"ה, העמיד להם שני גדולים משל בית אבא, שם ועבר והיו מתרים בהן: