בראשית רבה נב ח

ח.    [ עריכה ]

ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא. אמר לו: מי מפייסו שלא נגעתי בה? אמר לו: כי נביא הוא. אמר לו: מי מודיע לכל? אמר לו: ויתפלל בעדך וחיה.

ואם אינך משיב דע כי מות תמות, מיכן, שאין התראה בבני נח: