בראשית רבה לח ב

ב.    [ עריכה ]

רבי אבא פתח (משלי כז) "אם תכתוש את האויל במכתש בתוך הריפות בעלי לא תסור מעליו אולתו", אמר רבי אבא בר כהנא כזה שהוא כותש את השעורים במלבן סבור שהוא מביאן לידי מוטב ועד הוא סליק ועד הוא נחית לא תסור מעליו אולתו, כך דור המבול ודור הפלגה (שנתים) אחר המבול " ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. "