ח.    [ עריכה ]

[ח, יז] "וכל החיה אשר אתך וגו'", א"ר יודן הוצא כתיב היצא קרי, ושרצו בארץ, ולא בתיבה, ופרו בארץ, ולא בתיבה כל חיה וכל הרמש וגו', כל רומש, אמר ר' אייבו רומש מלא פרט לכלאים, למשפחותיהם פרט לסירוס, על ז' דברים נצטוו בני נח,על עבודת כוכבים, ועל גילוי עריות, ועל שפיכות דמים, ועל ברכת השם, ועל הדין, ועל הגזל, ועל אבר מן החי, רבי חנינא בן גמליאל אומר אף על הדם מן החי, רבי אליעזר אומר אף על הכלאים, ר' שמעון בן יוחאי אומר אף על הכשפים, ר' יוחנן בן ברוקא אומר אף על הסירוס, אמר רבי אסי על כל האמור בפרשה נצטוו בני נח (דברים יח) לא ימצא בך מעביר בנו ובתו וגו' וכתיב בתריה כי תועבת ה' כל עושה אלה.